ff 43 HOOFDSTUK V. Uitbreiding van bebouwde kommen. 18. Raadsbesluiten ingevolge artikel 27,1® lid, der Woning wet. Toepassing van artikel 27, 2® en 3e lid. Raadsbesluiten ingevolge artikel 27, 1® lid, der woningwet werden niet genomen. Door Burgemeester en Wethouders werd bij hunne voor dracht dd. 3 December 1907 (Bijlagen tot de Handelingen van den Gemeenteraad n°. 1151) ter vaststelling aangeboden een verordening, houdende verbod tot aanbouw of herbouw van gebouwen op gedeelten van de terreinen tusschen den Rijswijkschen weg, de Laak, den Trekvliet en de Broeksloot, welke, deels bij Raadsbesluit van 1 Augustus 1905, deels bij Raadsbesluit van 14 Juli 1906, waren aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor den aanleg van straten en van pleinen en, onder denzelfden datum (Bijlagen tot de Handelingen van den Gemeenteraad n°. 1152) voorgesteld, om, in verband met het bepaalde in artikel 27, 2, een ander gedeelte dier terreinen te onteigenen (verg. Hoofdstuk IV, 17). Op het einde des jaars waren deze voorstellen nog niet in behandeling genomen. 19. Raadsbesluiten ingevolge artikel 28, 1® en 2® lid, der Woningwet. Toepassing van artikel 28, 8® lid. Raadsbesluiten ingevolge artikel 28 der Woningwet werden niet genomen. De beantwoording door Burgemeester en Wethouders van het op 3 October 1906 verschenen verslag van het verhan delde in de afdeelingen van den Gemeenteraad met betrek king tot de vraag, op welke grondbeginselen het uitbreidings plan voor deze Gemeente zoude moeten rusten, verscheen den 4 Januari-1907. (Bijlagen tot de Handelingen n°. 28). Nadat de Raad in zijne vergadering van 18 Maart 1907 alle op de verdere behandeling van het uitbreidingsplan betrekking hebbende voorstellen had verworpen, gaven Burgemeester en Wethouders bij hun voorstel van 20 Maart 1907 (Bijlagen tot de Handelingen n°. 258) in overweging te besluiten „tot de benoeming van één deskundige, aan wien „zal worden opgedragen om in overleg met den Directeur „der Gemeentewerken een plan van uitbreiding voor de „gemeente ’s-Gravenhage te ontwerpen.” Bij Raadsbesluit van 22 April 1907 werd als zoodanig benoemd de Heer H. P. Berlage, architect te Amsterdam. Bij Raadsbesluit van 16 December 1907 werden Burge meester en Wethouders, overeenkomstig hun voorstel dd. 5 VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1026