I I 43 R' 6 HOOFDSTUK VI. Geldelijke steun van Gemeentewege. J tot wie bedrag, 1/5 November te voren (Bijlage. n°. 1069), gemachtigd, om zich namens den Raad tot den Minister van Binnenlandsche Zaken te wenden om in het belang van het maken van een ook voor een verre toekomst strekkend plan van uitbreiding, het daarheen te willen leiden, dat, hetzij een Staatscommissie worde benoemd, hetzy op eenigerlei andere wijze de bevoegde autoriteiten worden aangewezen, om de toekomstige spoor- wegbehoeften voor ’s-Gravenhage, in verband met het uit- breidinsplan, onder de oogen te zien en de ontwerpers van dat plan in dezen voor te lichten. 20. Rentedragende voorschotten aan personen, eene aanschrijving tot verbetering is gericht; aflossing en rente. Raadsbesluiten ingevolge artikel 29 der Woningwet werden niet genomen. 21. Voorschotten en bijdragen aan de Vereenigingen, Ven nootschappen of Stichtingen, verleend overeenkomstig artikel 30 der Woningwet. Raadsbesluiten ingevolge artikel 30 der Woningwet werden niet genomen. Onder dit volgnummer .werd in het vorig verslag door Burgemeester en Wethouders medegedeeld, dat het verzoek van de Vereeniging „De Goede Woning”, om haar een voor schot te willen verleenen voor den bouw van een 100 tal woningen op het Gemeenteterrein langs de Zuidwestzijde van het Afvoerkanaal, dat bij Raadsbesluit van 2 October 1905 in beginsel bestemd werd voor den bouw van arbeiders- woningeh, op het einde van 1906 nog een p,unt van onder zoek bij hun College uitmaakte. Omtrent den stand dezer aangelegenheid op het einde van het jaar 1907 mogen Burgemeester en Wethouders verwijzen naar het hierna onder Volgnummer 22 van dit Hoofdstuk medegedeelde. Voor wat betreft het verzoek van de Vereeniging „Volks woningen” zij verwezen naar de mededeeling onder Hoofd stuk IV. 17. 22. Overdracht van gronden en gebouwen aan Vereeni gingen, Vennootschappen of Stichtingen, overeenkomstig artikel 31 der Woningwet. Raadsbesluiten tot overdracht van grond en gebouwen, ingevolge artikel 81 der Woningwet, werden niet genomen. VERSLAG WONINGWET. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1027