•a 43 7 23. Aankoop van gronden en gebouwen overeenkomstig artikel 31 der Woningwet. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, werden niet genomen By de verdere behandeling van het onder dit volgnummer in het vorig verslag vermelde verzoek van de Vereeniging „De Goede Woning” hebben Burgemeester en Wethouders overwogen, dat, zoolang het algemeen plan van uitbreiding der Gemeente niet is vastgesteld en daardoor ook niet bekend, welke de bestemming zal zijn van de terreinen, grenzende aan het door de Vereeniging op erfpacht gevraagde terrein ten Zuidwesten van het Afvoerkanaal, geen plan van stratenaanleg kan worden vastgesteld voor eerstbedoelde terreinen, hetgeen toch in verband met het op het uit te geven terrein gedachte stratenplan noodzakelijk zoude zijn, en dat mogelijk die bestemming eene zoodanige zal zijn, dat de grond, van welken de Vereeniging een gedeelte wenscht te bebouwen, ter beschikking van de Gemeente moet blyven. Burgemeester en Wethouders hebben daarom nader aan de Vereeniging „De Goede Woning” aangeboden, in plaats van den Gemeentegrond aan de Zuidwestzijde van het Afvoer kanaal, een van twee Gemeenteterreinen, gelegen ten westen van de Stoomtram baan der H. IJ. S. M. resp. benoorden de Vuurbaakstraat en het Kolenwagenslag. De Vereeniging heeft daarop te kennen gegeven, niet_ onbereid te zijn, om eenige woningen te bouwen op het terrein aan het Kolenwagenslag en om plannen voor dien bouw te doen ontwerpen, mits haar door Burgemeester en Wethouders werd verzekerd, en zij maakte daarvan een uitdrukkelijk beding dat eventuëele bouw op het bedoelde terrein zoude komen naast, doch niet in de plaats van dien op het terrein ten Zuidwesten van het Afvoerkanaal. In stede van de by het eerste plan aangeboden bijdrage in de bouwkosten ad ƒ25.000.—, stelde zij slechts een som van 10.000.— voor dat doel beschikbaar. Ook in verband met dit laatste is de vraag bij Burgemeester en Wethouders gerezen, of het niet doelmatiger zoude zijn, dat tot den bouw van arbeiderswoningen op een der laatste lijk aan meergenoemde Vereeniging aangeboden terreinen van voege en voor rekening van de Gemeente zoude worden overgegaan, weshalve zij aan de Directeuren van de Gemeentewerken en van het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht de opdracht gaven, in gemeenschappelijk overleg een plan van goodanigen bouw te ontwerpen. In de laatste helft van de maand December 1907 werd bedoeld plan bij Burgemeester en Wethouders ontvangen. VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1028