43 8 HOOFDSTUK VII. 1 b. c. 27. a. b. c. d. e. f. g- h. 24. Toepassing van artikel 32, a, b en c, der Woningwet Raadsbesluiten ingevolge artikel 32 der Woningwet werden niet genomen. Overige verrichtingen tot verbetering der Volkshuisvesting. 25. Toepassing van artikel 46 der Woningwet. Artikel 46 der Woningwet vond geen toepassing. 26. Naleving van de voorschriften der Woningwet omtrent loodsen, keten, tenten en andere soortgelijke inrichtingen. Vergunningen als bedoeld in het 2® lid van art. 49 der Woningwet •werden verleend in drie gevallen en wel voor het tijdelijk als woning in gebruik nemen van: a. een houten loods, staande in het bouwplan Engelenburg, nabij den Moerweg een houten keet, staande nabij den Pompstationsweg een gebouw, staande aan het Geldelooze Pad. Verrichtingen van het Gemeentebestuur tot verbete ring der Volkshuisvesting, niet aangeduid sub 126. Met toepassing van de Bouw'- en Woonverordering werden door Burgemeester en Wethouders verschillende aanschrij vingen tot de eigenaren gericht: tot het verbeteren of herstellen van de rioleering in 94 perceelen in 5 sloppen of poorten de bestrating in 7 sloppen of poorten de privaten in 10 perceelen de gevels of de muren van 8 perceelen de schoorsteenen van 10 perceelen de heiningen of tuinmuren van 3 perceelen één kelder gebreken van verschillende aard in 65 perceelen tot het schoonmaken van een verontreinigde poort tot het op het Gemeenteriool aansluiten van de rio leering van 29 perceelen aan de Noordwestzyde van den Bezuidenhoutschen weg, welke uitloozingen hebben op de sloot, gelegen tusschen die perceelen en het Haagsche Bosch, en van één perceel aan de Zuidoostzijde van genoemde weg, dat zijn uitloozing heeft in een achter dat perceel gelegen sloot, en tot het van die slooten afnemen der bestaande uitloozingen. 4°. tot het afsluiten van 5 pompen, waarvan het water ongeschikt als drinkwater was bevonden. Maatregelen werden genomen, dat een aan de Theresiastraat 1». 20. 30. VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1029