I! -I 43 9 uitkomende poort, die in slechten toestand verkeerde, werd ontruimd, gereinigd en van de openbare straat afgesloten. Naar aanleiding van klachten over hinder van stank uit de in de Surinamestraat en Javastraat liggende riolen, werden van Gemeentewege ventilatie-kokers aangebracht aan de perceelen, die zich het best daartoe leenden. s Met toepassing van de Algemeene Politieverordening werden de eigenaren van een vervuilde sloot tusschen de huizen van de hofjes aan het einde van de Maas- en Lekstraat en de eigenaren van de Pinksterbloemenlaan en een aangrenzend terrein, alsmede de eigenares van een terrein aan de Adriaan Pauwstraat aangeschreven tot reiniging. Een Gemeenteterrein aan de Van Ostadestraat, dat deels tengevolge van onvoldoende afwatering in ongunstigen toestand verkeerde, werd schoongemaakt, terwijl de rioleering van dat terrein werd verlengd en verbeterd. Aan de houders van vergunningen voor een paarden- slachterij, een beenderen-bewaarplaats, een door stoomkracht gedreven ijsfabriek en twee rookerijen van spek en vleesch werden, met toepassing van artikel 17 der Hinderwet, nieuwe voorwaarden opgelegd. Het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 28/30 Augustus 1906, waarbij een vergunning voor het oprichten van eene darmenzouterij werd ingetrokken uit overweging dat verschillende, aan de vergunning verbonden, voorwaarden niet werden nageleefd, werd bij Koninklijk Besluit van 6 April 1907 n°. 38 vernietigd. Overigens werd dagelijks in de verschillende wijken der Gemeente door het Bouw- en Woningtoezicht toezicht uitge oefend bij den bouw van gebouwen, gevels, muren, secreten, beerputten, overstortingen, riolen, schoorsteenen, enz. en zijn daarbij zooveel mogelijk de belangen der openbare gezond heid en veiligheid behartigd. Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente ’s-Gravenhage, den 3den Maart 1908. VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1030