Btflage 44 Amsterdam, 29 Juli 1908. Tabel Heerm Burgemeester van ’s-Gravenhage. 1 VERSLAG over de uitkomsten der Ongevallen verzekering in het jaar 1906. Wij hebben de eer uw College hierbij aan te bieden een Overzicht van de uitkomst der wettelijke ongevallen-verzeke- ring uwer Gemeente over het jaar 1906. Ten einde vergelijking gemakkelijk te maken, is dit over zicht op gelijke wijze ingericht als dat, loopende over het jaar 1905. Aan en Wethouders I. Ongevallen. Het aantal ongevallen in het jaar 1906 bij de verschillende Takken van Dienst uwer Gemeente voorgekomen, bedroeg 303. (154 in 1903) 11 maanden); 203 in 1904; 254 in 1905 en 334 in 1907.) In de tabellen IV, welke als bijlagen aan dit overzicht zijn toegevoegd, zijn de ongevallen opgenomen, gesplitst naar verschillende rubrieken, en wel in: I naar de takken van dienst met hunne onderdeden en naar den invaliditeits- duur naar de uren, waarop de ongevallen gebeurden en naarmate zij al of niet bij daglicht plaats hadden naar de maanden der on gevallen II n n n r> III n n r n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1031