o I 44 V Staat A. 37 46 56 62 4 1 1 2 154 203 254 308 11 maasta 1903 1904 1905 1906 5 5 11 16 Tabel IV naar de takken van dienst, naar de dagen der onge vallen; naar de leeftijden der getroffenen terwijl tabel VI, eveneens als bijlage hierbij gevoegd, bijzon derheden bevat omtrent die ongevallen, waarvan de invali- diteitsduur langer was dan 42 dagen. Bovendien hebben wij aan dit overzicht nog toegevoegd eene lijst van alle ongevallen met eene blijvende invaliditeit of den dood als gevolg, die gedurende de jaren 1903—1906 by de verschillende takken van dienst uwer Gemeente zijn voorgekomen. Evenals in de verslagen over de jaren 1903, 1904 en 1905, zijn ook in het verslag over dit jaar in tabel I de ongevallen, welke volgens de ongeval-aangiften aan een zelfde soort ambachtslieden óverkwamen, onder een zelfde hoofd gebracht, ongeacht welk werk deze tijdens het ongeval verrichtten. Aantal ongevallen en invaliditeitsduur. In ons verslag over het jaar 1905, veroorloofden wij ons de aandacht van uw College er op te vestigen dat het aantal ongevallen per f 1000.— verzekeringsplichtig loon ieder jaar grooter was dan in het daaraan voorafgaande jaar. Het jaar 1906 evenwel maakt op dezen regel eene gunstige uitzondering, daar het aantal ongevallen per f1000.- loon in dat verslag-jaar, voorzoover betreft den Dienst der Gas fabriek en dien der Gemeente-werken, beneden dat van 1905 bleef, terwijl, zooals straks blijken zal, ook de invali- diteitsduur over het algemeen gunstiger is dan in elk der vorige jaren het geval was. Van den invaliditeitsduur over de jaren 1903—1906 wordt in den hier volgenden Staat A. een overzicht gegeven. 45 76 71 75 t 29 I 31 47 58 34 44 68 90 2 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. r> T> n In valid!teitsduur Totaal. JAAR. uwer dan 42 korter - dan Si 3~‘ I 8-14 j 15-42 dagen. Aantal ongevallen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1032