r I I 4 Invaliditeitsduur in verband met soort arbeid. in 8 9 11 10 7 10 11 Gemiddelde invaliditeitsduur. Den in ons vorig verslag voorkomenden Staat D betreffende den invaliditeitsduur per ongeval bij verschillende takken van dienst en bij eenige categoriën van werklieden, thans aangevuld met de cijfers over 1906 doen wij hieronder volgen Staat D. 14 7 11 18 16 3 6 14 9 8 12 14 8 10 10 11 9 8 16 15 20 18 19 19 17 13 9 10 De ongevallen, voorgekomen bij de verzekeringsplichtige werklieden uwer Gemeente in de jaren 1903 -1906, welke slechts tot eene .tijdelijke” uitkeering aanleiding gaven, (dus die met hoogstens 42 dagen invaliditeit), werden gevolgd door een gemiddelden invaliditeitsduur van respectievelijk 11, 13, 11 en 10 dagen. Dat de gemiddelde invaliditeitsduur in het jaar 1906 korter was dan in de vorige jaren, blijkt in het algemeen even eens uit Staat D. Uit een nader vergelijkend onderzoek van den invaliditeits duur der ongevallen bij de gezamenlijke diensten uwer Ge meente in 1905 en 1906 voorgekomen, bleek, dat, hoewel het totaal aantal ongevallen bijna in dezelfde mate is toe genomen als het verzekeringsplichtige loon, die vermeerde ring van ongevallen niet gelijkelijk over de verschillende Gasfabriek Gemeentewerken Gemeentereiniging Gemeentewaterleiding Soorten van werklieden. Stokers (Gasfabriek) Buitenwerkers Ambachtslieden Werklieden (Gemeentewerken eigen beheer) Straatreinigers en vuilnisvervoer ders (Gemeentereiniging) VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TAKKEN VAN DIENST. 1906 6 Invaliditeitsdagen gemiddeld per ongeval met hoogstens 42 dagen invaliditeit. 1903 1904 1906

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1034