5 3-7 8-14 15-42 42 blijvende invaliditeit. 3 dagen 11 22 4 5 1 Hieruit met eene invaliditeit gedurende 8 n.l. met bijna 50°/o, doch dat ook de ongevallen met 3—7 dagen arbeids-ongeschiktheid sterk zijn toegenomen, n.l. met bijna 25%. De vermeerdering van het totaal aantal ongevallen is dus te wijten aan eene belangrijke toename der niet veel beteeke- nende ongevallen. De ongevallen met eene invaliditeit van 0—14 dagen waren in 1906 24%, die met 15—42 dagen invaliditeit slechts 6% talrijker dan in het jaar 1905. Verschillende opmerkingen. Uit Staat B blijkt, dat het aantal ongevallen per f 1000 loon bij den Dienst der Waterleiding voorgekomen in 1906, belangrijk grooter is dan dat in 1905. Waarschijnlijk is deze vermeerdering, evenals die van het jaar 1905, in vergelijking met het jaar 1904, geheel toe te schrijven aan de omstandigheid dat bij dezen tak van dienst alle bij het werk veroorzaakte verwondingen, hoe gering deze ook zijn, als bedrijfsongevallen worden aangegeven. Het verschil tusschen het aantal ongevallen van dezen dienst in 1905 en 1906 ligt hoofdzakelijk in de meerdere in de reparatie-werkplaats voorgekomen ongevallen. Bij beschouwing der ongevallen van de Gasfabriek, bleek ons nog, dat bij de fitters in 1906 23 ongevallen met een invaliditeitsduur van 814 dagen zijn voorgekomen, tegen 14 ongevallen in 1905, eene vermeerdering dus van bijna de helft. Omtrent den Dienst der Reiniging valt te vermelden, dat in 1905 per f 1000 loon 6% meer ongevallen voorkwamen dan in 1905, welke vermeerdering hoofdzakelijk te wijten zal zijn aan de toename van het aantal ongevallen met 37 dagen invaliditeit, bij de staalwerkers, en aan de verdubbeling van het aantal ongevallen bij de beerput-ledigers. Van de bij den dienst der reiniging in dit verslagjaar voorgekomen ongevallen, gebeurden er 37 op den aschstaal en 42 op den openbaren weg. invaliditeits-rubriekèn van Tabel I (en Staat A) verdeeld is. In' het jaar 1906 gebeurden er 49 ongevallen (of 20%) meer dan in het jaar 1905. Van deze 49 ongevallen moeten gerangschikt worden 6 onder die met eene invaliditeit van korter dan langer dan blijkt, dat in het bijzonder het aantal ongevallen 14 dagen is vermeerderd, VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. n n n r> n n n n n n n n n T> n n r> r> r n r n r> n n n n uujïcnuc ui anuiLcii.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1035