e tak van dienst waren I Tabel II. Urrti der ongevallen. Uit deze'tabel blijkt, dat ’s morgens tusschen 10—12 uur en ’s middags tusschen 46 uur de meeste ongevallen plaats hadden, maar dat ook het aantal ongevallen tusschen 2 en 4 uur in den namiddag belangrijk is. In de eerste plaats volgt hieruit, dat ook in het jaar 1906 bij de verzekeringsplichtige bedrijven van uwe gemeente de meeste ongevallen tegen het einde van de werktijden ge beurden, geheel in overeenstemming met het algemeen voor komend verschijnsel, waarop wij reeds in onze vorige ver slagen de aandacht van uw College mochten vestigen. Dat ook in het jaar 1906 weder veel ongevallen gebeurden tusschen 2 en 4 uur ’s middags is zeker opmerkelijk. In verband hiermede meenen wij hier te moeten herhalen de reeds in ons vorig verslag gemaakte opmerking, dat het waarschijnlijk zeer de moeite zoude loonen, wanneer het toezicht hebbend personeel de ongevallen, die tusschen 2 en 4 uur n.m. (beter nog, ook die kort na den middag-rusttijd) gebeuren, dadelijk nauwkeurig onderzocht. Het zou vooral van belang zijn daarbij na te gaan, wat de getroffenen gedu- 25 van de getroffenen bij dezen jonger dan 20 jaren. Van dezen kregen 12 een ongeval op den aschstaal, de andere 13 elders. In verband met de ongevallen, overkomen aan deze jon gens, meenen wij er op te moeten wijzen, dat, naar ons gebleken is, in verschillende gemeenten van ons land, jongens niet meer voor den reinigingsdienst worden aangenomen, omdat hunne speelschheid zoo dikwerf aanleiding tot onge vallen gaf. Voorts bleek ons dat bij de verschillende takken van dienst te zamen 19 ongevallen met wagens en bovendien 11 speciaal met paarden plaats vonden. Van de ongevallen met wagens werden er drie gevolgd door eene invaliditeit gedurende meer dan 42 dagen, terwijl in één geval de getroffene gedood werd. De ongevallen met paarden waren over het algemeen van weinig beteekenis. Verder geschiedden 7 ongevallen by fletsrijden. Een dezer gevallen werd gevolgd door eene blijvende invaliditeit, terwijl in een ander geval de getroffene 94 dagen invalide was. De aard en de ernst van het letsel van deze beide fletsonge- vallen geven, naar onze meening, alle aanleiding om den werklieden er op te wijzen, dat ook bij het fletsrijden voor zichtigheid dient te worden betracht. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1036