7 Tabel III. gedeelte van de in dat jaar bij dezen dienst voor- Tabel V. Leeftijden der getroffenen. Bij beschouwing van deze Tabel blijkt, dat de 11 getroffenen beneden den leeftijd van 16 jaar, allen behooren bij den Dienst der Reiniging. Onder „Verschillende Opmerkingen” is reeds gewezen op het nadeel, dat het werken met zulke jongens met zich brengt. Het aantal getroffenen tusschen 20 en 30 jaar is ook in dit verslagjaar grooter dan dat van de andere leeftijden. Het viel ons op, dat in 1906 bijna 3 maal zooveel ongevallen bij werkliedenvan dezen leeftijd voorkwamen dan in 1903 (111 tegen 42), terwijl het totaal aantal ongevallen in 1906 voorgekomen, nog niet geheel 2 maal zooveel bedraagt als het aantal van 1903. Wellicht vindt deze opmerkelijke vermeerdering haar oor zaak in de omstandigheid dat het aantal werklieden van dien leeftijd sedert 1903 gestegen is? rende den rusttijd gedaan hebben, meer in het bijzonder of zij’ in dien tijd al of niet alcoholischen drank gebruikten, of arbeid voor hen zelf of anderen verrichten. Maanden der ongevallen. Deze Tabel geeft weinig aanleiding tot opmerkingen. Bij vergelijking met de overeenkomstige Tabel van het vorige verslag, is er ten opzichte van den Dienst der Reiniging eene wijziging in de groepeering der cijfers te constateeren. Van de in 1905 bij dezen dienst voorgekomen ongevallen valt n.l. bijna de helft op de maanden Juli, Augustus en December, terwijl in diezelfde maanden van 1904 slechts ruim '/s gekomen ongevallen gebeurden. Tabel IV. Dagen der ongevallen. Bij vergelijking van deze Tabel met de overeenkomstige van vorige verslagen, viel ons op, dat inplaats van op Maandag en op Zaterdag, thans op Maandag en Donderdag de meeste ongevallen gebeurden. Op het verschijnsel dat op den eersten werkdag der week gewoonlijk meer ongevallen gebeuren dan op de overige dagen, hebben wij reeds in de vorige Jaarverslagen de aan dacht van uw College gevestigd. Dat zoovéél ongevallen op Donderdag gebeurden, i§ epne eigenaardige bijzonderheid, waarvoor wij tot n^gJè geen oorzaak hebben kunnen vinden. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1037