8 Financieele resultaten. 2. 322,— Totaal Volledigheidshalve wenschen wij hierbij nog te vermelden a. b. d. e. f- Af: 10% der contante waarde ad f 3.224,875, gelijk in het Verslag over het jaar 1904 uitvoerig wordt toegelicht f 1.743,71 3,224,875 f 4.968.58 5 Van de in 1906 bij uwe gemeente voorgekomen ongevallen, werd één gevolgd door eene blijvende invaliditeit, terwijl een tweede geval den dood veroorzaakte. Deze beide gevallen werden in dit verslag reeds terloops genoemd. Voor bijzonderheden hieromtrent veroorloven wij ons uw College te verwijzen naar de laatste twee opgaven van het Staatje „Ongevallen met blijvende invaliditeit of den dood als gevolg, voorgekomen in de jaren 1903—1906”. (Slot van Tabel VI): f 4.646,585 f 15.242,055 Ongevallen met blijvende invaliditeit of den doo^ als gevolg. f 4 168,805 1.660,26 913.26 66,— 2.145,805 1.646,34 f 10.595.47 Behoudens wellicht enkele nog te verwachten kosten van geneeskundige behandeling, zijn wij, voorzoover wij kunnen nagaan, thans in staat uw College volledig alle kosten op te geven, die over het jaar 1906 als gevolg der wettelyke ongevallen verzekering ten laste uwer Gemeente moeten worden gebracht. Eene gesplitste opgave dier kosten in totaal bedragende f 15.242.055, veroorloven wij ons hieronder te laten volgen Kosten van tijdelijke uitkeeringen geneeskundige behandeling voorloopige renten Begrafeniskosten Kosten van Administratie Rijksverz.-Bank Risico-Bank Hierby komt nog het bedrag der contante waar den van de blijvende renten,.toegekend aan 1. de nagelaten betrekkingen van C. Hus Sr. W. J. H. Caron VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. II. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1038