9 I f Evenals in voorgaande verslagen laten wij, ten einde uw College in staat te stellen de flnaneieele uitkomst der aan sluiting van uwe gemeente aan onze organisatie over een zoo groot mogelijk tijdvak gemakkeiyk te kunnen overzien en daardoor een zekerder basis van beoordeeling te ver krijgen, ook hieronder volgen de eindcijfers der betaalde kosten in de afgeloopen jaren, naast het bedrag der premie, dat by aansluiting aan de Rijksverzekeringsbank over ieder van die jaren verschuldigd zoude zijn geweest. Wij komen dan tot de volgende cijfers: dat over het jaar 1906 als kosten van blijvende renten door uwe Gemeente werd betaald een bedrag van f 739,56. By eventueele aansluiting aan de Rijksverzekeringsbank zoude door Uwe Gemeente over het jaar 1906 verschuldigd zijn geweest een premie bedrag ad f36.326,25, zoodat door de Gemeente over dit Verslag-jaar eene besparing werd verkregen van f 36 326,25 f 15.242,05' is f21 084,195 of 58 °/o der Rijksverzekeringsbankpremie. Het bovenbedoelde premie-bedrag hebben wij becijferd als volgt: VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Tak van Dienst. 2,792 4 692.05 VI 2430 16 66.35 1,414 4 50937 VI 16 2431 63.76 1,414 B 1 277.76 VI 2432 16 1.414 18.07 1775.82 2433 VI 16 25.11 1.414 2440 Totaal ƒ1893 599.21 36 826.25 f nasium). Getneentereiniging Waterleiding Waagmeester Ziekenhuis Telefoondienst Electrisch Bedrijf. Uitoetaald loon in 1906. Totaal premie. 17.79 4348.84 177.96 9 763.60 10067.27 4 31 12 16 31 1,414 2,792 2,241 1,781 1.047 3,526 1,781 22.11 7 436.48 3 358.15 34.62 1105.11 1889.03 932.- 16 31 25 20 12 39 20 Z. 2420 2421 2425 2426 2429 VI IX VIII vn v x VII Apotheek Brandweer Havendienst Gasfabrieken Gemeentewerken Laboratorium (H. B S. Stadh.laan) Laboratorium (H. B S. Bleijenburg) Laboratorium (H. S. Laan). Laboratorium (H. B S. Raamstraat 53 290.72» 52 330.16 i 5 700.36 48310.76 16 996.88 619 773.67 360575.49 II i IX V i VI IX b. Kaamstraat Laboratorium (Gym- 2434 2435 2438 2440 i .nt. 2442 105 550.33 14949 - 21710 Gevaren i Gevaren Premie per klasse. cijfer. f 100.—. f 0,312 2,792 I j - 1,047 i 1.414 °"°2 1564.— 266849.65 148 958.18’ 1944.-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1039