10 t Jaren 1903 en 1904. Jaar 1905. f 1.555,49 f 136.08 f 1.264,41 V oordeel ig verschil Hiervan gaat af het totaal der aan dezen ge troffene betaalde renten ad Sedert het opmaken van het verslag over het jaar 1905, werden nog betaald kosten voor geneeskundige behandeling ten bedrage van f46.85, ten laste van het jaar 1903 en van f20.90 ten laste van het jaar 1904. 155,— 1.400,49 De aan den Brandweer-telegrafist P. Dekker toegekende blijvende rente van f0.42 per dag, werd met het oog op den toestand van den getroffene, met ingang van 1 Maart 1908 ingetrokken. (Wij herinneren er aan, dat het geval Dekker tot een tweetal beroepszaken aanleiding gaf, waarvan in het Verslag over 1905 mededeeling werd gedaan.) Het verschil tusschen het totaal der reeds betaalde rente- termijnen en het bedrag der voor deze rente berekende contante waarde komt thans Uwe Gemeente weder ten goede. Dit verschil wordt als volgt becijferd: De contante waarde werd vastgesteld op Dit bedrag werd, op grond van de motieven, aangegeven in het verslag over het jaar 1904, verminderd met 10% of Ter toelichting van de verschillen tusschen de hier opge geven cijfers van de jaren 1903, 1904 en 1905 en die, op genomen in het verslag over laatstgenoemd jaar, hebben wij de eer het volgende te doen opmerken: VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. JAREN. f 119316.90 f 58 496 69 49.- f 60 820.21 Jaar 1903 (11 maanden) Uitslag van deze 4 ja ren te zamen 1904 1905 1906 Besparing in percenten. I f 23 855.72 i 28051.77 31083.16 j 36 326.25 i 0-3 58.— 67.7 58.— 23 780.91 I 11 780^5» 1001689 15242.06S Kosten aansluiting Risico-Bank. Vermoe- I deltjke Besparing premie in J Verz.-Bank. f 74.81 16271.41* 21 066.27 21 084.19*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1040