11 f 1.264,41 104,09 f 1.160,32 Zoodat de oorspronkelijk opgegeven kosten over 1905 worden verminderd met der groote voordeelen, n.l. de zuivere toe- „eigen-risico” systeem, die aansluiting bij medebrengt, hier thans duidelijk aan het Wij vernemen niet te mogen nalaten de aandacht van uw College er op te vestigen, dat, indien Uwe Gemeente bij de Rijksverzekeringsbank als „eigen risico-drager” ware aan gesloten geweest, het hierboven bedoeld, door het intrekken der aan P. Dekker toegekende rente, vrijgekomen contante waarde-bedrag, niet ten bate Uwer Gemeente zoude zijn ge komen, wijl toch in dat geval het bedrag der contante waarde a fonds perdu had moeten worden gestort. Wij meenen hier de bijzondeie aandacht van Uw College te mogen vragen, wijl een passing van het onze Organisatie licht komt. Overgebracht Over het jaar 1905 werden sedert het opmaken van het vorig verslag nog betaald: voor kosten van geneesk. behandeling f 69,65 voorl. renten34.44 III. Beroepszaken. In het verslagjaar 1906 werd door ons tweemaal in overleg met uw College gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om beroep in te stellen tegen eene beslissing der Rijksbank, waarbij aan een werkman uwer gemeente eene schadeloos stelling ingevolge de Ongevallenwet 1901 werd toegekend. Het eerste geval betrof de principieele vraag of een werk man van den diensttak „Gemeente-plantsoenen” al dan niet onder de Ongevallenwet 1901 valt, wanneer hij plantsoenen schoon houdt. Hoewel de plantsoenarbeid in het algemeen als behoorende tot den tuin- en boschbouw uitdrukkelijk door de „Industrieele” Ongevallenwet 1901 van de wettelijke verzekering is uit gesloten, had de Rijksbank een getroffen plantsoenarbeider, W. de Zoete, toch uitkeering gegeven. Bedoelde werkman verwondde zich op 23 Maart 1906 het linker oog, terwijl hij bezig was in het plantsoen naast de Kerkhoflaan in de Scheveningsche Boschjes papier enz., op te ruimen. Het ongeval op zichzelf was niet belangrijk, doch het ge ding, waartoe het aanleiding gaf, was niet van belang ont bloot. Had de Rijksverzekeringsbank in dit geval terecht VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1041