1 O! i f 1 I wol g» 19 18 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TABEL VI. Ongevallen in 1906 met meer dan 42 dagen invaliditeit. Invaliditeit Blijvende rente I ’/o I 100! 2.14 23/3 28'3 30 43 100 2.15 29 50 f 3.992.- 27/8 57 100 215 30 14 10 1510 45 4G 20 0.365 1.700.93 210 100 5/12 10/12 42 34 60 1.14 5.796.69 8.- I 11/4 12/4 27 0.70 - lOOl 1.80 60 4.167.19s 74 21/6 187 25 I 29 40 0.59 3.468.57s 219 114 82 92 384 13/10 100 1.50 6/10 53 15 0.42 1.555.49 82 100 14/9 2.20 13/9 39 werken. 67 0.66 1.743.71 51 48 100 224 21/6 22 6 64 70 1.21 3.224 87s 62 257 100 24/12 i 46 43 1.58 19/5 100 36 18/5 Totaal f 25.649.46s 1.58 i 45 100 10/10 11/10 22 48 L- 13/10 15/10 100 15 46 2H4 18/7 100 28 17/7 De aan Dekker toegekende blyvende rente is met ingang van 1 Maart 1908 ingetrokken, (zie blz. 10). 180 1.05 100 24'10 23/10 55 huisknecht, gem. ziekenhuis. 1 n.m. I Naam en beroep van den getroffene. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. Naam en beroep van den getroffene. Omschrijving van het ongeval en den aard der invaliditeit. 2.30 n.m. D. Hardenberg, stoker gasfabr J. Niekamp, voorman-grondw., gem. werken. A. Huisman, voerman, gem. reiniging. J. Reyns, baggerman, gem. werken. J. A. Nijssen, stoker, gasfabr. P. de Roos, cokesblusscher, gasfabr. C. O. Bakkenes, hoofdfitter. gasfa briek. D. A. Huigen, smidshulp, gasfa briek. 9 y.m. P. Dekker, telegrafist brand weer. L Schenk, brandwacht brandweer. P. Ham, stoker gasfabr. 13/11 1904 20/3 1905 Van trap stadhuis gevallen. Trau matische neurose. Ingang blij vende rente 11/2 1907. per dag. contante waarde. 12/2 1903 S s 4/7 1903 11.30 v.m. 10.30 v.m. T3 11 v.m. 6.45 v.m. 2 n.m. 6.30 v.m. 11 v.m. 3 n.m. By ontsporing zand wagen te krach tig op grond gestapt. Dubbelzij dige platvoeten. Ingang blijvende rente 1311 1905. By retorten laden knie bezeerd. Functie stoornis rechter knie- gewricht. Ingang blijvende rente 5/4 1904. Bij oplegging van een snaar mis gestapt en gevallen. Functie linker been belangrijk vermin derd. Ingang blijvende rente 2 10 1906. By naar buiten halen van vuur wagen gevallen; wagen over linker arm. Bep. bew’eeglijkheid elleboog. Ingang blijvende rente 26/6 1905. Bij stappen op wagen uitge gleden, met linker pols op rand van wagen gevallen. Breuk spaakbeen en ellepyp. Bij opmeten van buizen met de laader gekanteld. Ontwrich ting van rechter voet In de keuken gevallen. Dijbeen gebroken. By ophangen van slangen uitge gleden. Zenuwlijder. Ingang blij vende rente 3/11 1906. H. A. van Son, opz.-teekenaar, duinwaterleiding. A. Deenenkamp, I 24/10 1906 7/10 1903 J.W. Naumann, stoker-machinist gasfabr. 4—6 n.m. I 23/2 19U3 Per fiets naar werk gaande, slipte de fiets. Spierverscheuring linker heup. J. W. Buchly, gotensehepper, gem. reiniging. A. de Nennie, voermanshulp, gem. reiniging. Ongevallen met eene blijvende invaliditeit of den dood als gevolg, voorgekomen in de jaren 19031906. H. v. d. Rijke, ploegbaas water leiding. C. van Doom, 51 lantaarnopsteker, gasfabr. P. Jasperse, rioolwerker, gem. i C. Hus Sr. rangeerder gasfa briek. J. Caron, opzichter reiniging. i 16/5 1906 den. Verwonding knieschijf, pijp, door uitschietên steek- ijzer gevallen. Verwonding hoofd en lendenstreek. Bij opvangen cokes uit cokes transport stukje in linker oog gewaaid. Ontsteking hoornvlies. By controleeren werkzaamhe den, van fiets willende stap- i pen, met voet van opstap ge- j gleden, waardoor geslachts- deelen tegen zadel gestooten. Verwonding en ontsteking. By repareeren cokeswagen kwam onderstel tegen hem 1 aan en verrekte hfi zich bij bet tegenhouden daarvan. Kneuzing van rug en Ischias linker been. By nakyken as van kolentrans port van ladder gaande, mis gestapt. Kneuzing linker dij been. By lantaarnpoetsen linkerhand gestooten. Ontsteking vierde vinger. By schoonmaken van rioolee- ring viel putdeksel op rech ter voet. Breuk le en 2e middenvoetsbeentjes. Bij lossen van een hardsteenen zerk verschoof deze en kwam op voet. Kneuzing rechter voet, breuk van 3e en 4e middenvoetsbeentjes. By vervoeren van bazaltsteen met kipwagen omgevallen. Hersenschudding. By rijden met wagen door een anderen wagen aangereden. Voorovergevallen. Linker schouder gekneusd. By loopen door stal uitgegle den. Kneuzing linker voet. I 100 E. W. J. Heylbron, 31 j 10/8 stoker, gasfabr. F. G. Leyendekker, stoker, gasfabr. 22/12 Bij harpoenen viel heete teer op rechter hand. Gein fee- teerde brandwond. Bij inloopen kolenlade uitgegle- den. Verwonding knieschijf. 9 Bij doorsteken verstopte klim- i v.m. 1 H. ten Hoope, 39 machinedrtjver 2e i kl., gasfabr. 7.15 v.m. 11.30 v.m. Bij af haken van gerangeerden wagen waarschijnlijk gestrui keld en overreden. Dood. f 0.71s aan- vang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1046