I G 1 Btflage 45 VERSLAG der Visschershaven te Scheveningen, over het jaar 1907. ri! |j Personeel. Nadat den 14en Januari 1907 door den Gemeenteraad was vastgesteld de Verordening betreffende het personeel, ver bonden aan de Visschershaven te Scheveningen (No. 3 van 1907), welke verordening werd geacht in werking te zijn getreden op den len Januari 1906, werd by besluit van Bur gemeester en Wethouders d.d. 1215 Maart 1907, het onder staande personeel vast aangesteld op de wedden daarby vermeld. Een chef van dienst op f 1200 per jaar met genot van vrye woning, vuur, licht en bovenkleeding. Een boekhouder, tevens havengaarder op f 1200 per jaar. Een klerk op f 600 per jaar. Vier havenbedienden op f 676 per jaar, benevens genot van vrye bovenkleeding. Bovendien werden de wedden van twee havenbedienden en van den tijdelijken havenbediende gebracht op f 676. Laatstgenoemde havenbediende werd met ingang van 1 Augustus door Burgemeester en Wethouders, ingevolge hun besluit d.d. 2225 Juni 1907 vast aangesteld, zoodat nu geen tydelijk personeel meer aan de Visschershaven werk zaam is. Den len April trad de Verordening, regelende het verleenen van pensioen aan Weduwen en Weezen van Ambtenaren der Gemeente, vastgesteld bij Raadsbesluit van 21 Januari 1907, in werking en w’erden de kortingen op de wedden geregeld ingehouden. Den 27en Mei werd door den Gemeenteraad de instructie van den Directeur en den 31en d.a.v. door Burgemeester en Wethouders die voor het personeel vastgesteld (No. 21 van 1907). Met ingang van 1 Januari 1908 werd bij Raadsbesluit d.d. 31 October 1907 de wedde van den Directeur verhoogd met 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1048