11 45 2 I Scheepvaart. I f 2500 1200 1200 600 676 jaarwedde Van de 37 vaartuigen, welke, na de laatste haringreis van 1906, hier gebleven waren, gingen 3 loggers en 10 bommen ter trawlvisscherij, welk aantal vermeerderd werd met vele vaartuigen, welke van uit de Maashavens voor die visschery vertrokken waren en alhier hunne visch aanbrachten. Voor bovengenoemde visscherij vertrok het eerste vaartuig 9 Januari uit de haven, terwijl het laatste 16 Juni die visscherij eindigde. De trawlvisscherij werd op de Scheveningsche haven uit geoefend door 2 steamtrawlers, 53 loggers en 22 bommen, alle Scheveningsche, en bovendien door 10 vreemde vaar tuigen, waaronder 2 Engelsche. Gezamenlijk deden deze vaartuigen 765 reizen. Ofschoon het aantal deelnemers weder minder was dan in 1906, maakten zij ook nu meerdere reizen en waren er zelfs vaartuigen bij, welke 17 maal in de haven kwamen. De kustvisscherij werd in de eerste helft van het jaar uitgeoefend door enkele schokkers en door de garnalenbooten. Het weder was gedurende de trawlvisscherij zeer afwisse lend; het stormde in Januari en Februari eenige malen, o. m. op den 3Qen Januari en 21en Februari. Deze laatste, welke uit het N.-Westen woei, was het hevigst, doch daar het gelukkig doodtij was, werd het water slechts tot 2.60 M. -f- D. P. opgevoerd en richtte hy dan ook, behalve kleine ver zakkingen in de straten, door het op den wal staande water, f 1000 en in verband met art. 7 van de Verordening No. 3 van 1907, bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 6—10 December 1907, de wedden van den chef van dienst en den boekhouder-havengaarder met f 100 en van 6 haven bedienden met f 50. Aan het geheele personeel werd tot een totaal van 68 dagen verlof verleend, en wel 10 dagen aan den chef van dienst, 10 aan den boekhouder, 6 aan den klerk en 6 aan ieder der 7 havenbedienden. Wegens ziekte werden totaal 29 dagen verzuimd. Door de havenbedienden welke in 19C6 de cursus der vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken” niet hadden ge volgd, werd deze in 1907 bij gewoond. Den 31en December 1907 bestond het personeel uit: Een directeur, chef van dienst boekhouder-havengaarder klerk Zeven havenbedienden, ieder - VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. n rf’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1049