45 1 5 Vaartuigen. 1907 1906 Stoomtrawlers. Loggersj Bommeni Schokkers Garnalen booten Andere vaartuigen, met een totale netto inh. 6 508 789 1 937 965 152 246.918 M3. 14 625 661 3.699 930 89 275.789 M3. 1905 het algemeen slechte vangst der laatste reis, gepaard gaande met veel nettenverlies. Voor de haringvisscherij was het jaar 1907 dan ook niet schitterend te noemen. Van de laatste haringreis kwamen, doordat de meeste vaartuigen in de Maashavens overwinteren, slechts 26 loggers en 73 bommen hier binnen, en hiervan vertrokken later nog 9 loggers en 43 bommen Van de vaartuigen, welke hier in de haven bleven, werd een 20-tal uitgerust voor de trawlvisscherij in 1908, en kwa men voor datzelfde doel reeds 3 vaartuigen uit de Maas havens. In het geheel kwamen binnen, in: 3 J 911 600 3.494 1.023 118 326.334 M3. De diepte vóór de haven tot 300 Meter buiten de pieren was het geheele jaar gunstig, behalve enkele 'kleine ver schillen, stationnair; de bank kan momenteel als verdwenen beschouwd worden, zoodat de scheepvaart daar geen last meer van ondervindt. Uit de peiling in het laatst van December bleek echter, dat de diepte tusschen de hoofden tot 40 Meter in zee, afgenomen was en de minste diepte gevonden werd tusschen de hoofden en wel 2.80 Meter N. A. P. of 20 dM. met gewoon laagwater over een strook van ongeveer >/3 van de breedte der monding, gerekend vanaf het Zuiderhoofd. In de vaargeul der buitenhaven was steeds voldoende diepte aanwezig, behalve echter vóór den mond der binnen voorhaven, waar niet meer dan de door het Rijk voorge- schrevene diepte was, en waar de loggers dan ook bij deining of holle zee stootten en averij beliepen. Het geheele jaar werd in de.buitenhaven niet gebaggerd. In het voorjaar werd de doorvaart der binnen voorhaven zoodanig op de toegestane diepte gebracht, dat de geheele breedte bevaren kon worden en deze diepte werd met behulp van den zandzuiger zooveel mogelijk behouden, daar het binnenkomende zand zich daar voortdurend vastzette. De toegestane diepte in binnenvoorhaven en binnenhaven is VERSLAG DER VISSCHERSH AVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1052