45 7 Hoewel door gebruikmaking van electrische beweegkracht het ophalen der vaartuigen veel vlugger geschiedde dan in 1906 en dit vooral bij deining een groot voordeel was, was in het voorjaar de vraag naar hellingbeurten zóó groot, dat vele vaartuigen weken moesten wachten en zelfs enkele zonder gehellingd te hebben naar zee vertrokken, en eerst na binnenkomst van de le haringreis hellingden. Deze groote behoefte aan sleephellingen werd voornamelijk veroorzaakt, doordat de schepen, welke elders overwinterd hadden, te Scheveningen wenschten te hellingen. Met het door Burgemeester en Wethouders voorgeschreven aantal sleepbooten werd steeds voldoende in de behoefte aan sleepkracht voorzien en klachten kwamen dan ook niet in. Den 16en Januari kwam de sleepboot „Kijkduin” met de pompinrichting, bedoeld bij Raadsbesluit d d. 6 Augustus 1906, aan boord, in de haven en de beide in de haven gestatio neerde sleepbooten waren toen van die inrichting voorzien. Deze werden den 2en Februari door den Commandant der- Brandweer gekeurd en beproefd en voldeden aan de gestelde eischen. De benoodigde slangen werden door de Gemeente verstrekt en aan de haven opgeborgen. In Juni en September werd met een en ander oefening gehouden. De seininrichting, met haar uitkijk en telephoon, bewijst goede diensten aan de scheepvaart en belanghebbenden; de diepte in de vaargeul werd, zoowel des daags als des nachts, geregeld aangegeven. De diepte bij gewoon laag water (4 d.M. D. P.) bedroeg tot Mei 19 d.M.; het overige van het jaar 21 d.M., zijnde de minste diepte in de vaargeul der buitenhaven even buiten den mond der binnenhaven, en de grondslag der getijseinen werd daarnaar geregeld. Het gemiddeld verval is 16 d.M. De hoogste waterstand werd waargenomen 18 November 2.80 M. 4-D. P., de laagste 22 Januari 1.40 M. D. P. Met de daar geborgen reddingmiddelen der Noord- en Zuid- Hollandsche Reddingmaatschappij, werden door het haven personeel enkele oefeningen gehouden. van het kenteeken en tot aanwijzing vaneen geneeskundige, bedoeld in artikel 8a van het Politiereglement voor de Visschershaven”. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Sleepdienst. Sleephellingen. Seininrichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1054