45 8 Havengeld. In December werd dan ook door den Directeur der Sleep- hellingmaatschappij een vierde sleephelling in huur gevraagd. Enkele malen kwam het in de binnenvoorhaven aanwezige slib op de rails der hellingen, doch dit kon nog voldoende door de hopper verwijderd worden, zoodat de schepen daar geen belemmering van ondervonden. Den 7en Juni is de logger SCH 322, welke gereed stond om van de sleephelling te water gelaten te worden, door verschuiving der kimblokken omgevallen. Na veel inspanning gelukte het, het vaartuig zonder schade te water te krijgen, doch de ijzeren wagen benevens eenige bouten der rails en één der loopsteigertjes waren beschadigd. De wagen werd spoedig gerepareerd, zoodat geen oponthoud ontstond. Naar aanleiding van een adres van de Permanente Com missie uit de reederij te Scheveningen, werd bij Raadsbesluit van 8 April 1907 bepaald, dat het abonnementsgeld over 1907, evenals voor 1906, betaald mocht worden over acht maanden, voor schepen, die in den afgeloopen winter elders hadden overwinterd, met dien verstande, dat voor vaartuigen, die vóór 1 Mei in de haven teruggekeerd waren zooveel twaalfden van het havengeld méér moest worden betaald, als zy maanden of gedeelten daarvan vóór 1 Mei terug gekeerd waren. Van de twaalf gulden, welke de vier schokkers over 1906 nog verschuldigd waren, werd van twee vaartuigen f 3.60 geind, terwijl van den schipper van een vaartuig een ver klaring van onbekentf werd afgegeven, en het vierde op Zee is gebleven. In het geheel werden 248 abonnementen genomen, n.l. 104 abonnementen voor vaartuigen, uitsluitend de verschvaart uitoefenende; 27 jaarabonnementen voor vaartuigen, zoowel de haring als verschvaart uitoefenende24 jaarabonnementen voor vaartuigen uitsluitend voor de haringvisschery90 abonnementen voor 8 maanden uitsluitend voor de haring- visscherij en 3 abonnementen voor stilliggers. 1568 keer werd per reis betaald, n.l. 594 keer doorversch- vaarders; 242 keer door haringvaarders; 6 keer door vaar tuigen niet voor de zeevisscherij gebezigd; 726 keer door kustvaarders, bovendien werd 29 keer door jachten betaald. Door Burgemeester en Wethouders werd aan een kust vaarder, wegens onzeewaardigheid vrijstelling verleend voor de betaling van het 2e, 3e en 4e kwartaal en werd voor twee vaartuigen, welke in Februari in de haven waren gekomen en waarvoor een jaarabonnement was genomen vóór het VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1055