-1 45 11 Havenwerken en Materialen. Vischafslag. Commissie verbetering Visschershaven. Scheveningen, 18 Januari 1908. De Directeur der Visschershaven, W. Bakker. Bij Raadsbesluit d.d. 21 Januari 1907, werden voor de kosten van het onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de binnenhaven der Visschershaven aan de daarvoor ingestelde z.g.n. Deinings-Commissie een vergoeding toe gekend. Naar aanleiding van het door bovengenoemde Commissie ingediend rapport is door Burgemeester en Wethouders d.d. 17 December 1907 aan den Gemeenteraad voorgesteld om in beginsel te besluiten tot den aanleg van een tweede binnen haven te Scheveningen, in den geest van het ontwerp, be boerende bij het rapport van 2 November 1906 van de heeren H. E. de Bruyn, N. A. Bekaar en J. A. Lindo, die te zamen genoemde Commissie vormen. De havenwerken materialen werden in goeden staat. en de voor den havendienst benoodigde geregeld onderhouden en bevinden zich Evenals in 1906 verstrekte de boekhouder van den Visch afslag de gegevens voor den hierbij gevoegden staat der aangevoerde, en aan de haven verkochte visch. Het totaal der gemaakte besommingen aan versche visch bedroeg f 196.810.60 tegen f 198.630.35 in 1906. VERSLAG DER VISSCHERSHAVE1S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1058