47 4 vraagstuk der arbeids-bemiddeling heeft gemaakt, is het bekend, dat de beroeps-bemiddeling. in plaats van gesteund, door de Arbeidsbeurs zoo krachtig mogelijk moet worden bestreden. Het aanvankelijk welslagen der plaatsing te Duisburg deed het denkbeeld aan de hand bij de Nederlandsche kolenmijnen een dergelijke poging te doen. Van de 6 mijnen, tot welke het Bestuur zich wendde, kon alleen de Staatsmijn arbeids kracht gebruiken. Eerst werden 6 ongehuwden gezonden, later 4' gezinnen. Of hier inderdaad een toekomst ligt ook voor de werkzoekenden in Den Haag, is een vraag, die op dit oogenblik nog niet valt te beantwoorden. Ook aan deze uitzending ging een plaatselijk onderzoek vooraf. In her geheel werden buiten de Gemeente geplaatst 205 mannen en 28 vrouwen, waarvan onderscheidenlijk 76 en 2 buitenslands. Van de 129 mannen, voor wie elders in het land plaatsing werd gevonden, geschiedde dit 9 maal op aanvrage van een arbeidsbeurs. De samenwerking, waarvan het vorige jaarverslag melding maakte, werd in 1907 voortgezet met de arbeidsbeurzen te Amsterdam, Arnhem, Groningen, Haarlem, Schiedam. Tilburg en Venlo. Ten einde een nauweren band tusschen de arbeidsbeurzen te leggen, meende het Bestuur, dat het oogenblik was geko men voor het houden van een bijeenkomst tusschen afge vaardigden van deze instellingen. Het denkbeeld daartoe was reeds het vorige jaar elders geopperd, doch toen dezerzijds wat voorbarig geacht. Thans meende het Bestuur tegelijk met deze bijeenkomst het opricbten van een vereeniging van Nederlandsche arbeidsbeurzen te moeten aanbevelen. De ontwerp-statuten werden den 7en Augustus aan Burgemeester en Wethouders aangeboden, en kort daarop een ontwerp- huishoudelijk reglement. De bijeenkomst werd echter niet meer in 1907 gehouden, op verzoek van de Amsterdamsche arbeidsbeurs, die zich juist in dien tijd tot den Gemeenteraad had gewend om de instelling in Gemeentelijk beheer te doen overgaan. Met genoegen wijst het Bestuur op de beschikbaarstelling van een bedrag op de Rijksbegrooting ter vergoeding van de kosten der intercommunale telephoon, waarmede een voorname voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking is vervuld. Een verzoek van de Leidsche Arbeidsbeurs aan de Spoor wegmaatschappijen om goedkoope biljetten voor werkzoe kenden, werd, in eenigszins gewijzigden vorm, op voorstel van het Bestuur door Burgemeester en Wethouders onder steund, doch afgewezen. De werkzaamheden der Arbeidsbeurs binnen de Gemeente ondergingen eenige wijziging door de opheffing van het VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1081