47 met toe- de verordening, dat van werkstaking mededeeling moet worden gedaan, bewees goede diensten, toen een aantal werklieden naar Duitschland wilden ver trekken op rechtstreeksche aanvrage van twee werkgevers, en zij eerst door de Arbeidsbeurs vernamen, dat daar staking was. Het kaartenstelsel bleef voor de inschrijving goed voldoen. Alleen werd besloten in plaats van kaarten enveloppen te bezigen, waarin getuigenschriften e.d. kunnen worden ge stoken, die vroeger licht verloren konden gaan. Meerdere bekendmaking werd gezocht door bijkantoor te Scheveningen den 28en Januari 1907. Sedert was het Hoofdkantoor ook -op Maandag- en Dinsdagavonden open. De inwendige inrichting van het gebouw werd eenige malen gewijzigd. Voor vaklieden en niet-vaklieden werden afzonderlijke wachtkamers ingericht. Naar aanleiding hiervan werd een hernieuwd beroep gedaan op de medewerking der werkgevers door het zenden van brieven aan een aantal werkgevers-vereenigingen, waarin op de gewijzigde inrichting de aandacht werd gevestigd. Eenigen tijd daarna werd tot een groot aantal werkgevers een gedrukte brief gericht met verzoek bij de Arbeidsbeurs leerlingen aan te vragen, wanneer zij daarvoor plaats hadden. De medewerking toch, die van enkele schoolhoofden in zake leerling-plaatsing werd ondervonden, baatte weinig zoolang niet de werkgevers leerlingen aanvroegen. De bedoelde brief heeft wel eenige uitwerking gehad. Behalve met werkgevers werd ook met arbeiders aan raking gezocht. Eenige malen hadden besprekingen plaats met afgevaardigden van werklieden- of vakvereenigingen. Het Bestuur vleit zich daardoor menig misverstand uit den weg te hebben geruimd. Toch bleven er punten, waaromtrent het Bestuur de inzichten, die in sommige arbeiderskringen bestaan, niet kon deelen. Somtijds werden maatregelen voorgesteld, die, naar het oordeel van het Bestuur, niet tot de bevoegdheid van de Arbeidsbeurs behooren, of de bruikbaarheid van de instelling als plaatsingskantoor zouden benadeelen. Op een dezer bijeenkomsten werd het verlangen geuit, dat in de Gemeente-bestekken de verplichting voor de aan nemers zou worden opgenomen zich door de beurs van arbeidskrachten te voorzien. Het kwam het Bestuur onuit voerbaar voor aan dit verlangen te voldoen, doch als uit vloeisel van de bespreking werd een artikel in de bestekken opgenomen, waarbij gebruikmaking van de Arbeidsbeurs wordt aanbevolen. De bepaling in 5 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1082