47 Hel Bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, J. Patijn, Voorzitter. A. N. v. d. Vegt, Lid. stemming van Burgemeester en Wethouders aan een 20- tal Gemeentegebouwen kastjes te bevestigen, waarin de aanvragen wekelijks worden aangeplakt. Het artikel van het Reglement, dat het Bestuur de be voegdheid geeft het gebruik maken van de Arbeidsbeurs voor korter of langer tijd te ontzeggen, werd op 17 mannen en 2 vrouwen toegepast. In de meeste gevallen betrof het personen, die door hun optreden het werk van de amb tenaren ernstig bemoeilijkten. Eén persoon werd aldus geweerd, omdat hij gepoogd had den Directeur om te koopen. Minder ernstig, doch voor het werk eveneens zeer be lemmerend, is het voordurend nalaten van mededeelingen, die volgens de voorschriften moeten worden gedaan. Aan de mannen-afdeeling zijn het voornamelijk de werknemers, die, wanneer zij werk hebben gevonden, verzuimen hiervan kennis te geven; worden zij opgeroepen, dan zijn zij niet meer beschikbaar, waardoor vertraging ontstaat en de werk gever soms voorzien is, eer de Arbeidsbeurs aan de aanvraag heeft kunnen voldoen. Bij de afdeeling voor vrouwen wordt in niet mindere mate het werk bemoeilijkt door werkgevers, die nalaten te berichten, dat een open plaats bezet is; de opgeroepen personen doen dan een vergeefschen gang en blijven bij een volgende oproeping weg. Het blijkt bijzonder moeilijk de in achtneming van deze eenvoudige voorschriften te verzekeren. Zijn oordeel over het afgeloopen jaar samenvattend, is het Bestuur, den gedrukten toestand in de bouwvakken in aan merking nemende, niet ontevreden. Het aantal plaatsingen nam met ruim 13*/2 toe en het Bestuur heeft reden aan te nemen, dat het gehalte van de personen, die geplaatst werden, verbeterde. Indien de beurs nog slechts een bescheiden plaats op de Haagsche arbeidsmarkt inneemt bescheidener dan de uitkomsten van het eerste jaar wellicht deden ver wachten zoo ligt de oorzaak hiervan in de moeilijkheid om bestaande vooroordeelen te overwinnen. Het Bestuur heeft herhaaldelijk wijzigingen in den opzet of wijze van werken der instelling overwogen, doch is steeds tot het besluit gekomen, dat hiertoe vooralsnog niet moest worden overgegaan. Alle leden van het Bestuur werden opnieuw benoemd. De plaatsvervangende leden-werkgevers K. J. Brandwijk en A. Zellekens werden vervangen door A. van Itallie en L. A. de Waal. 6 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1083