109 f 9700. 87635,- 13000 46200,— 6400,— 1° Wegen en voetpaden. De oppervlakte der bij den dienst der Gemeente werken in beheer zijnde straat-, grind-, schelp- en puin wegen, enz', in de Gemeente bedroeg op 31 December 671.101 M2. Zij verminderde dit jaar met 44.349 M2. als 1°. 42.872 M2. schelpenpad (overgegaan bij de Afdeeling Plantsoenen), waarvan 13°. Het rioleeren van de Lepelstraat, Kater- straat, Looyerstraat, Doubletstraat, Groe- nendalstraat, Gedempte Raamstraat en Gerbrandstraat, aan H. v. Osch te ’s-Gra- venhage voor 14°. Het rioleeren van het Oostelijk gedeelte der Laakhaventerreinen, aan de firma J. v. d. Elshout Gzn. te Scheveningen voor 15°. Het rioleeren van een gedeelte Pomp- stationsweg en het aanleggen, rioleeren en gedeeltelijk bestraten van een straat langs de N.O.zijde der Nieuwe Scheve- ningsche Boschjes, in aansluiting met den Pompstationsweg aan defirmaJ. v. d. Elshout Gzn. te Scheveningen voor 16°. Het maken van een machinegebouw met persleiding, zandvang en dubbele dienstwoning, voor het rioolgemaal aan de Vlietstraat, voorts van een riool in een gedeelte Rijnstraat met bijkomende werken, aan J. C. Diercks te’s-Graven- hage voor 17°. Het ophoogen en gedeeltelijk bestraten van een terrein gelegen aan de Z.zijde der scholen aan de Wouwermanstraat, aan Z. Gelens en J. v. d. Wal te ’s-Gra- venhage voor d. Wegen, voetpaden en plantsoenen, behoorende aan, en onderhouden door de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 109