s Bij lage 48 van I VERSLAG van den Keuringsdienst van eet- en drink waren over het jaar 1907. Ter voldoening aan Uw verzoek heb ik de eer UEd. Achtb. hierbij verslag uit te brengen omtrent hetgeen in het jaar 1907 met betrekking tot de oprichting van den gemeentelijken keuringsdienst is verricht. Benoemd bij besluit van den Raad van 26 November 1906 tot directeur van dezen nieuw op te richten tak van dienst, werd door mij onder Uwe goedkeuring deze functie met ingang van 1 Februari 1907 aanvaard. Al dadelijk na myne benoeming heb ik mij onledig gehouden met het ontwerpen en indienen van verschillende voorstellen om zoo spoedig mogeljjk een gemeentelijken keuringsdienst op voedings middelen in het leven te roepen. De ingediende voorstellen betroffen 1°. een strafverordening op eet- en drinkwaren; 2°. een verordening, regelende het beheer van den keurings dienst en den rang, het getal, de bezoldiging en de wijze van benoeming van het daaraan verbonden personeel; 3°. instructies voor de ambtenaren aan den keuringsdienst; 4°. de inrichting van het perceel Laan 84 tot tijdelijk laboratorium 5°. de kosten van eerste inrichting, alsmede de jaarlijk- sche kosten van den dienst; 6°. de formulieren van aanvraag tot keuring van levens middelen ten dienste van het publiek. Een en ander was oorzaak, dat op Uw voorstel achtereen volgens door den Raad de navolgende besluiten werden genomen 1°. Besluit van 13 Mei 1907, tot instelling van een commissie van bijstand in het beheer van den keuringsdienst. In de Raadszitting van 27 Mei werden tot leden dezer commissie benoemd de heeren T. van den Hoorn, E M. S. van Santen, M. de Mos en W. J. M. de Bas, terwijl de Burge meester zich bereid verklaardehet voorzitterschap dezer commissie op zich te nemen; 2°. Besluit van 10 Juni 1907, betreffende het beschikbaar stellen van gelden om het gemeentegebouw Laan 34 in te richten tot tijdelyk laboratorium van den keuringsdienst; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1097