tFT"' 48 2 In verband met het bepaalde, neergelegd in art. 3 der verordening betreffende den keuringsdienst van eet- en drink waren van 16 September 1907, werden door üw college benoemd met ingang van 1 December 1907 1°. tot assistent Dr. A. Wunderlich (Besluit van 18Oct. 1907); 2°. tot keurmeester-laborant L. Baas (Besluit van 18—22 Oct. 1907); 3°. tot laboratorium-bediende P. Bruël (Besluit van 15 Nov. 1907), terwijl met ingang van 1 Januari 1908 tot keurmeester werd aangesteld C. de Lint (Besluit van 19 November 1907). Kort na het Raadsbesluit van 10 Juni 1907 werd door het Bureau van Gemeentewerken, in overleg met my, aangevangen met het inrichten van het gemeentegebouw Laan No. 34 tot laboratorium, waarmede ongeveer een viertal maanden gemoeid waren. In December werd het tijdelijk laboratorium in gebruik genomen. Deze maand werd benut om de diverse hulpmiddelen en toestellen, noodig voor chemisch en bacte riologisch onderzoek van levensmiddelen op te stellen, terwijl in den nog beschikbaren tijd gelegenheid werd gevonden tot het verrichten van enkele onderzoekingen, met het doel eenige gegevens te verzamelen, omtrent den toestand der ten verkoop aangeboden voedingsmiddelen, gegevens, welke in latere jaren voor het samenstellen van een statistiek kunnen dienen. Immers juist alleen ten tijde, dat van over heidswege geen of althans geen doeltreffende maatregelen genomen werden om den handel in voedings- en genot middelen in overeenstemming te brengen met de eischen daaraan tegenwoordig van hygiënische zijde gesteld, is het mogelijk door het aankoopen en onderzoeken van verschillende waren zich een beeld te verschaffen van den heerschenden toestand. Met de resultaten, verkregen van het onderzoek van een bijna honderd-tal monsters volle melk, is mij duidelijk gebleken, dat de toestand van den melkhandel hier ter stede dringend om verbetering vraagt. Ook het onderzoek van eenige andere voedingsmiddelen geeft mij aanleiding dienaangaande een niet zeer gunstig oordeel uit te spreken. De onderzoekingen worden voortgezet, reden waarom ik mij thans een overzicht der verkregen resultaten, nader toegelicht V 3°. Besluit van 5 Augustus 1907, betreffende de beschik baarstelling van gelden voor eerste inrichting van den keuringsdienst; .4°. Besluit van 16 September 1907, betreffende het vast stellen van de verordening op den keuringsdienst van eet- en drinkwaren 5°. Besluit van 2 December 1907, betreffende het vast stellen van eene verordening op eet- en drinkwaren. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1098