3 De Directeur, Dr. J. D. FILIPPO. met analyse-cyfers, wil voorbehouden. In het eerstvolgend jaarverslag zullen zij echter niet ontbreken en een afgesloten geheel kunnen vormen, waaruit ongetwijfeld belangrijke conclusies te trekken zyn. Zoodra de door den Raad vastgestelde verordening op eet- en drinkwaren in werking treedt, zal, zij het ook in den aanvang door het geven van wenken en waarschuwingen aan fabrikanten en handelaren in levensmiddelen, later door meer doeltreffende maatregelen getracht worden een blijvende verbetering in den thans mingunstigen toestand der voedings middelen tot stand te brengen. Het is begrijpelijkerwijze niet mogelijk, alle levensmiddelen als met een tooverslag te brengen op een zoodanig peil, dat zij aan redelijk gestelde eischen voldoen. Immers alleen langs geleidelijken weg zal verbetering kunnen worden ver kregen en wel door bepaaldelijk aan te wijzen voedings middelen, gedurende eenigen tijd aan de contröle te onder werpen, om eerst zoodra daarin langs verschillende mij ten dienste staande wegen verbetering is tot stand gebracht, een tweede, vervolgens een derde artikel onder handen te nemen, zonder echter de controle op het eerst ter hand genomen artikel te verwaarloozen, waardoor allicht de verkregen gunstige resultaten te loor zouden gaan. Bovendien meen ik er thans reeds op te moeten wyzen, dat de eischen, door den dienst aan de levensmiddelen gesteld, geleidelijk zullen stygen. Werden nu reeds eischen gesteld, welke zonder bezwaar kunnen worden gehandhaafd bij een sedert jaren bestaanden dienst, dan zou spoedig blijken, dat het percentage der levensmiddelen, hetwelk hieraan niet voldeed, te groot zbu zijn om met eenig succes werkzaam te wezen. Het is daarom noodig om, naar mate de samenstelling der voedings middelen, door den voortdurenden drang van de zijde van den dienst op de verkoopers uitgeoefend, verbetert, de eischen te laten stijgen om langzamerhand na verloop van enkele jaren een toestand te verkrijgen, gelijk aan dien, welke thans in steden, waar reeds jaren een toezicht van overheidswege op levensmiddelen bestaat, heerscht. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1099