i Bijlage 49 ■ii Het Volks- en Schoolbad aan den Z.-W. Buitensingel alhier mocht zich in het jaar 1907 in een toenemend aantal bezoekers verheugen. Deden aanvankelijk de eerste koude winter maanden en later de minder tot baden uitlokkende zomer maanden een geringeren toeloop dan het vorige jaar ver wachten, de uitkomst bewees het tegendeel. Gedurende het jaar 1907 toch werden genomen 19594 baden door burgers, d. i. ruim 2175 meer dan in het vorige jaar, terwijl door militairen 17356 baden gebruikt werden, tengevolge van geringere getalsterkte der lichtingen, een kleiner aantal dan in 1906. Ook dit jaar deed zich wederom steeds het bezwaar gevoelen van gebrek aan ruimte op de laatste dagen der week, als wanneer de toeloop het grootst was. Des Zaterdags voornamelijk in de avonduren, werden menigmaal 350 baden verstrekt, terwijl des Zondagsmorgen nagenoeg 200 baders van de inrichting gebruik kwamen maken. Toch was in dit afgeloopen jaar gedurende de eerste dagen der week een veelvuldiger bezoek te constateeren dan in vorige jaren, nochtans niet in evenredigheid met de laatste week dagen. Eene belangrijke stijging viel waar te nemen in het aantal door vrouwen genomen baden. Bedroeg tijdens het jaar 1906 het hoogste aantal per maand 54, in het vorige jaar werd dit cijfer nagenoeg verdubbeld. Het aantal Schoolbaden steeg in 1907 tot 3741 en overtrof dat van het vorige jaar met ruim 700. Dank zij de bereid willige medewerking der respect, hoofden van scholen werd door de leerlingen van de scholen aan de Stortenbeker-, Terwesten-, Teniers-, van Ravesteijn-, Ferdinand Bolstraat, het Rijswijkscheplein en Kortenbosch een geregeld gebruik gemaakt van het Badhuis; door de 4 laatste ook tijdens de wintermaanden, ofschoon in mindere mate. Badmeester en echtgenoote vervulden hunne taak met ijver, en gaven blijk van nauwgezette plichtsbetrachting. VERSLAG van de Vereenigïng Volks- en Schoolbad over het jaar 1907. j I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1100