50 Commissie. Directie en Personeel. de na- VERSLAG van dm toestand der Openbare Reiniging te ’s-Gravenhage over het jaar 1907. Nadat op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders door den Gemeenteraad was besloten tot de instelling van een Commissie van bijstand in het beheer van de Openbare Reiniging, werden in de Raadsvergadering d.d. 3 December 1906 i Handelingen 1906 blz. 616) benoemd tot leden dier Commissie, de HH. Raadsleden: T. v. d. Hoorn, P. J. v. d. Burgh, J. A. Sillevis L.Wzn. en P. v. Pijlen, terwijl door het Dagelijksch Bestuur de Heer Wethouder Mr. J. G. S. Bevers werd aangewezen als voorzitter. Onderging de samenstelling der Commissie bij de periodieke aftreding in September geen verandering, zoo was een latere wijziging in de samenstelling van het College van Burge meester en Wethouders .oorzaak, dat den 15den November 1907 het voorzitterschap der Commissie werd opgedragen aan den Heer Wethouder H. de Wilde. 1 1 18 2 1 1 1 1 Op den len Januari 1907 waren, onder den Directeur, belast met den uitvoerenden en administratieven dienst, volgende ambtenaren Hoofdopzichter le klasse Hoofdopzichter 2e klasse Opzichters Staalbazen Onderstaalbaas Onderbaas bij de staalwerkzaamheden Stalbaas Hulpstalbaas Onderbaas voor de ambachtswerkplaatsen en voor de ontsmetting Machinist 1 1 Transporteeren 23 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1104