K' I 50 I. i' werkman 1 a. 301 werklieden 119 tijd, werkl. 420 werklieden 2 1 werklieden werkman b. c. 4 Af Blijft 299 werklieden werklieden 8 Den I6” Januari 1907 waren in vasten dienst: 307 werklieden Van dezen is in den loop van dit jaar overleden Vervolgens werden: eervol ontslagen met toekenning van pensioen, wegens invaliditeit eervol ontslagen op verzoek niet eervol ontslagen wegens neer leggen van den arbeid of wegens het niet in acht nemen van den voorge schreven opzeggingstermijn Vast aangesteld werden: 1 hulpsmid en 1 staalwerker, te zamen Zoodat op 31 December 1907 in vasten dienst waren Op 1 Januari 1907 waren in dienst 112 tijdelijke werklieden (waaronder 60 jongmaat jes), welk getal in den loop van het jaar werd uitgebreid tot (waaronder 55 jongmaatjes). Zoodat op 31 December 1907 in het geheel in dienst waren. Deze waren op laatstgenoemden datum in de volgende betrekkingen werkzaam 3 wagenmakers 3 timmerlieden 1 kuiper 2 zadelmakers 2 hoefsmeden 1 hulp-hoefsmid 1 loodgieter 6 smeden 2 hulp-smeden 4 ververs 3 hulp-ververs 1 magazjjnknecht 57 voerlieden, voor het ophalen van huisvuil 16 voerlieden, voor het scheppen van straatkolken 11 voerlieden, voor het opnemen van veegvuil 12 beerputledigers 10 tonnenwisselaars 1 voerman, voor het vervoer Van afgekeurd vleesch enz. 136 transporteeren. <r 6 VERSLAG OPENBARE REINIGING. o n I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1107