- 7 50 idem tegen in 1906: tengevolge van gewone ziekten tengevolge van een ongeval Totaal 413 met 6634 ziektedagen 86 met 1487 499 met 8121 ziektedagen 136 getransporteerd. 5 reserve-voerlieden 2 schuitenvoerders 9 stalknechten 6 reserve-stalknechten, tevens belast met staaldienst 2 fourageurs 64 staal werkers 3 plaatswerkers 138 vegers 55 jongmaatjes, als helpers bij het ophalen van asch en bij den veegdienst. 420~ Aan 3 werklieden werd door het College van Burgemeester en Wethouders de vereischte vergunning verleend om nog een jaar in tijdelijken dienst te blijven. Ingevolge artikel 31 van het werkliedenreglement werd door het College van Burgemeester en Wethouders een eervolle vermelding wegens langdurigen (25jarigen) trouwen dienst toegekend aan de voerliedenN. Doorschodt, F. W. Cilon, P. v. Wijk, A. v. d. Bijl, A. W. Reijns, M. J. v. Heusden, F. H. Westhof, L. J. v. Rossem, O. Olofsen, A. Vogelenzang, J. Zakee, P. W. v. d. Harst, E. Moerland, aan den staalwerker W. A. Dullemond en aan den urinoirreiniger W. J. C. v. d. Bol. Aan de Rijksverzekeringsbank werd kennis gegeven van het voorkomen van 86 ongevallen, tegen 73 in 1906. In 13 gevallen werd door de Rijksverzekeringsbank alleen vrije geneeskundige hulp toegekend. In 69 gevallen werd een tijdelijke uitkeering en in 4 ge vallen een voorloopige rente toegekend, terwijl aan een op zichter een vaste rente van f 1,21 per dag werd toegekend, wegens gedeeltelijke invaliditeit tengevolge van een val van zijn rijwiel in September 1906. Door de Rijksverzekeringsbank werd te dezer zake in het geheel f 1200,85s uitgekeerd, tegen f 1066,14 in 1906. Het aantal ziektegevallen bedroeg: tengevolge van gewone ziekten tengevolge van een ongeval Totaal 389 met 5982 ziektedagen 73 met 1070 idem 462 met 7052 ziektedagen Aan ziekengeld werd in het geheel betaald f 9533,73, tegen f 7326,83 in 1906. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1108