50 9 f 12,50, het nieuwjaarwenschen door de werklieden, dat tot ver schillende misstanden en bezwaren voor eene goede inrich ting van den dienst aanleiding gaf, te doen ophouden. In verband hiermede werd een nieuwe loonregeling ontworpen, met welke tevens beoogd werd meer eenheid te brengen in de loonen. De beslissing op het voor de invoering door het College van Burgemeester en Wethouders aangevraagde crediet werd door den Gemeenteraad evenwel aangehouden, en aan gezien inmiddels in de begrooting voor 1908 het hiervoor benoodigde bedrag was toegestaan, werd door Burgemeester en Wethouders bepaald, dat de nieuwe toestand met 1 Jan. ’08 zou in werking treden. De weekloonen worden met 1 Januari 1908: voor jongmaatjesf 4,— tot f 9, straatvegers etc„10,— tot 12,—, staalwerkers etc10,50 tot voerlieden11,tot ,.13,—. Voor dienst op Zondagen geschiedt afzonderlijke betaling. In den loop van het jaar werden verschillende wijzigingen gebracht in den werkrooster, waardoor beter verband tusschen de werkzaamheden werd verkregen tevens werd een winter en zomerdienstregeling ingevoerd. Zooveel mogelijk wordt getracht de werkzaamheden binnen een 10-urigen werkdag te doen beëindigen; in den winter is de werktijd voor een groot deel van het personeel aanmerkelijk korter. Wegens de afhankelijkheid van dezen dienst van weersge steldheid, van schommelingen in de verzamelde hoeveelheden en van zooveel andere niet te voorziene omstandigheden, is een vaste werktijd niet mogelijk. Door het eigenaardig karakter van dezen dienst is een groot deel van den arbeid taak- werk, waarbij de werklieden het in de hand hebben den afloop te bespoedigen, zoodat de werktijden in den werk rooster voor een groot deel aan te merken zijn als maxi mum werktijden. Tegen het einde van het jaar werd door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd de invoering van 3 zoogenaamde pendagen, met ingang van 1 Januari 1908. Tot dusverre werd op Zaterdag het loon betaald, dat ver diend was tot Vrijdagavond; en aangezien het opmaken der loonstaten, zooals dit in 1908 voorgenomen is in verband met een gewijzigde inrichting en met een meer in onder deden overzicht gevende boeking der loonen, meer tyd vordert, werd het einde der week gesteld op Woensdagochtend 6 üur. w Teneinde tegemoet te komen aan het bezwaar, dat de werk lieden, hoewel volle weken gewerkt hebbende, bij den over- gang slechts het loon over een halve week zouden ontvangen, VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1110