I I 50 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. werd op den laatsten loonstaat over 1907 voor iederen werkman een voorschot gebracht gelijkstaande met het verschil. Dit voorschot wordt geleidelijk verrekend bij het ontslag. Hiervoor was noodig een bedrag ad f2346.055. Inrichtingen. Op den len Januari 1907 waren bij dezen dienst in ge bruik de navolgende inrichtingen, gebouwen, enz: Het kantoorgebouw Prinsegracht 48 met aangrenzende ververij, fouragebergplaats en bergplaats voor den veeg- dienst; de aschstaal aan de Westerstraat met de daarop staande stallen, loodsen, ontsmettingsoven, asphyxiatie-inrichting en verdere gebouwen de ziekenweide, grenzende aan den sub 2 genoemden aschstaal de aschstaal aan den Westduinweg met de daarop staande loods, inrichting tot verwerking van dieren lijken en ontsmettingsoven. De op dit terrein staande paardenstal is het eigendom van den leverancier der voor Scheveningen benoodigde paarden; een bergplaatsje aan de Schelpkade; een bergplaatsje aan de Casuariestraat een open terrein aan de Noorderbeekdwarsstraat. Deze drie laatstgenoemde waren in gebruik bij den veegdienst. Het onderhoud van gebouwen en terreinen berust bij de afdeeling Gemeentewerken. Hoewel de overgangstoestand waarin deze dienst verkeert, aanleiding gaf om onderhoud en vernieuwingen tot het hoog noodige te beperken, waren toch eenige herstellingen en verbeteringen niet voor uitstel vatbaar. Als de voornaamste kunnen worden genoemd: Het maken van een 3 meter hooge schutting langs de Westerstraat en de keienbergplaats. Het vernieuwen der afsluithekken aan de Westerstraat. Het aanbrengen van een zoldering in twee loodsen, in gebruik als wagenmakerij en smederij. Het inrichten van de zoogenaamde machineloods als stal voor 13 paarden. Het schilderen van het schaftlokaal. De voorgenomen bestrating en omheining van het terrein van den aschstaal te Scheveningen werd in verband met hangende plannen niet uitgevoerd. Ten behoeve van de stalling van een paard voor het vervoer van dierenlijken en afgekeurd vleesch, werd het oude ketelhuis als stal ingericht. Ook het voorgenomen verf- en behangwerk in het gebouw Prinsegracht 48 bleef achterwege met het oog op mogelijke ver plaatsing. De in een der lokalen geplaatste publieke telephoon- VERSLAG OPENBARE REINIGING. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1111