11 50 cel werd weggenomen ten behoeve van de ingebruikneming van dit lokaal door den Administrateur-boekhouder. Verder werd het bureau van een tweede telephoonaansluiting en de verschillende vertrekken van een kamertoestel voorzien. Door dezen dienst werd voorts op den aschstaal aan de Westerstraat een loods ingericht als magazijn, met een kan toortje voor den magazijnknecht en een eenvoudige bewaar plaats der kleeding van de werkliedeneen deel van een andere loods werd afgeschoten voor de berging van de stoomlucht- pompen, terwijl het houten rasterwerk, waarbinnen de ont- smettingsoven een plaats vindt, werd vervangen door een dichten houten wand met ramen. Verder werd in eigen beheer door een uitbreiding der waterleiding een gelegenheid gemaakt voor het reinigen der wagens; voor de berging van turf- strooisel werd een afdak gemaakt van gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer. De onvoldoende gasverlichting op den aschstaal aan de Westerstraat gaf, vooral tijdens de korte dagen, aanleiding tot groote bezwaren by het uitrijden en thuiskomen van het steeds grooter wordend getal wagens; ook de veiligheid van het terrein had daaronder te lijden. In plaats van de gasleiding te vernieuwen en uit te breiden, werd het beter geacht een electrische verlichting aan te leggen. Deze aanleg heeft een voorloopig karakter en bestaat in 6 booglampen, welke gebruikt worden op tijdstippen dat het bedrijf nog in gang is en in 6 Osramlampen voor den nacht. Die installatie geschiedde door de Allgemeine Elektricitats Ge sellschaft, Bouwbureau den Haag, voor den prijs van f 1758,80. Tot dusverre staat zoo goed als al het rollend materieel van dezen dienst in de open lucht, blootgesteld aan de in vloeden van weer en wind en wat meer zegt, aan het stof, dat op den aschstaal bij het verwerken der aangevoerde stoffen opgejaagd wordt. Dit was ook het geval met de sproeiwagens. Waar inzon derheid bij dit materieel gestreefd wordt naar een net aanzien, was het niet gewenscht dat na het schilderen, dat steeds in den winter geschiedt, weer naar de gewone plaats op den aschstaal a^n de Westerstraat terug te brengen; het beoogde effect zou spoedig verloren zijn. Aangezien het niet oordeel kundig geacht werd, in het tegenwoordig stadium op den aschstaal aan de Westerstraat een nieuwe overkapping te stichten, werd door den Gemeenteraad besloten tot het huren van een bergruimte aan den Fluweelen Burgwal gedurende de wintermaanden voor 100,— per maand. In het begin van dit jaar werd door den Gemeenteraad aangenomen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, om in ieder der elf afdeelingen, waarin de VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1112