50 15 Paarden. 160 eigen 177 17 150 27 moest worden afgezien van het plan om de bestaande wagens meer aan de eischen des tijds te doen beantwoorden en tevens zoo mogelijk passend te maken in een toekomstig te wijzigen afvoerstelsel. Het wordt daarom beter geacht bij vervanging en uitbreiding, die thans reeds in hooge mate noodig zijn in den afge- loopen winter moest wegens gebrek aan materieel met open wagens asch en vuil opgehaald worden voor zooveel dit reeds mogeliik is, met genoemde eischen rekening te houden; de oude wagens, die bovendien den besten tijd achter den rug hebben, worden dan geleidelijk vervangen door nieuwe, van gewijzigde constructie. In verband hiermede werden bij wijze van proef bij de Nederl. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriëel te Amsterdam twee aschwagens besteld, welke op het einde van het jaar nog niet afgeleverd waren. De privaattonnen werden voorzien van gegalvaniseerde ijzeren deksels, terwijl door het vullen van den rand met turfmeel, getracht werd den stank zooveel mogelijk tegen te gaan. De bedoeling is om de eikenhouten tonnen geleidelijk te vervangen door gegalvaniseerd ijzeren tonnen met lucht dichte sluiting. Het voornaamste materieel, bij dezen dienst in gebruik op 31 December 1907, blijkt uit bijlage B. In de bespanning der voer- en werktuigen wordt voor zoo veel betreft ’s-Gravenhage, voorzien door eigen paarden, terwijl in de afdeelingen 10 en 11 (Scheveningen), in de uitvoering van den dienst wordt voorzien door gehuurde paarden. Boven dien werden nog eenige paarden gehuurd voor de bespanning van eenige sproeiwagens gedurende den zomer in een ver van de centrale stallen verwijderde afdeeling. Het aantal eigen paarden bedroeg op 1 Janu ari 1907 gedurende het jaar 1907 werden aangekocht Totaal Verkocht 'werden wegens ongeschiktheid Zoodat op 31 December 1907 aanwezig waren paarden. Op 1 Januari 1907 waren in huur van H. J. v. Weert te Scheveningen 19 paarden, welk getal behoudens een tijdelijke uitbreiding met 1 paard in het badseizoen gedurende 138 dagen, stationnair bleef. Deze firma leverde bovendien nog 6 paarden VERSLAG OPENBABE BEINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1116