i 50 I 16 I I 15 10 9 8 7 6 3 gedurende 133 dagen in het sproeiseizoen voor den dienst te Scheveningen. Van de firma Dubois v. d. Griend werden ten behoeve van de besproeiing gehuurd 4 paarden, gedurende te zamen 91 dagen a f3,50 per paard en per dag. De dagelijksche bezetting van den dienst vordert totaal 116 paarden, terwijl dit getal bij sproeien met 30 vermeerderd wordt. In den winter dienen de sproeipaarden voor een deel voor het drukkere vervoer van asch en vuil. Den 30en April eindigde de 3-jaarlyksche leveringstermijn van paarden der firma v. Weert; in verband met de mogelijk heid van verplaatsing van den aschstaal te Scheveningen, zoo wegens wijziging in eigen dienst als wegens uitbreiding der Visschershaven, werd het niet in het belang der Gemeente geacht een nieuwe aanbesteding te houden, daar van een anderen aannemer, die voor wellicht korten tijd zou hebben te voorzien in stalruimte en in een deel van het materieel, eer een hoogere inschrijving te verwachten was. Op deze gronden werd door het College van Burgemeester en Wet houders de levering van paarden opgedragen aan dezelfde firma en op dezelfde voorwaarden, voor den tijd van 1 jaar. De geneeskundige behandeling der eigen paarden bleef op gedragen aan den Rijksveearts, den heer H. v. Aken. De gezondheidstoestand der eigen paarden kon in het algemeen gunstig genoemd worden; in den loop van het jaar waren afwisselend 83 paarden ziek, waarvan 13 paarden langer dan 1 maand. Het totaal aantal ziektedagen bedraagt 3038, dus gemiddeld per paard 19 dagen. De aard der ziekte was in: 32 gevallen kreupel gedrukt of geschaafd verzweringen aan lichaam of lichaarnsdeelen uitslag aan de beenen vermagering verwondingen bij ongeval verkoudheid kramp. Besmettelijke ziekten kwamen niet voor. Van de 17 onge schikt verklaarde paarden (Nos. 4, 11, 37, 44, 49, 50, 71,72, 90, 98, 101, 106, 115, 120, 122, 133 en 148) was 1 overleden, de overigen waren meestal door beengebreken ongeschikt geworden. Te groote spaarzaamheid gedurende de laatste jaren betracht bij het vervangen van paarden was oorzaak, dat dit jaar een grooter aantal moest worden ongeschikt verklaard, dan in vorige jaren. By dravend werk, zooals by dezen dienst regel VERSLAG OPENBARE REINIGING. V JJ n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1117