50 17 1. 2. 3. 4. is, moet op een jaarlijksche vervanging van 10 a 12 °/0 ge rekend worden. De 17 vervangen paarden hadden gezamenlijk een dienst tijd van 158 jaren, alzoo per paard ruim 9 jaren. Gemiddeld 4 op rust gestelde paarden liepen gedurende de zomermaanden dagelyks in de aan den aschstaal behoo- rende ziekenweide. De paarden voor dezen dienst werden geleverd door de firma Dubois en v. d. Griend, alhier, met dien verstande, dat deze firma verplicht wordt een te vervangen paard voor een vaste som terug te nemen, met bestemming voor de slacht bank. Deze reeds vroeger gevolgde handelwijze, die voort gevloeid is uit ongewenschte practijken door koopers van afge keurde paarden, werkt goeden wordt voorshands gecontinueerd. Op één enkel paard na, dat dient voor het vervoer van dierenlijken en afgekeurd vleesch en dat met het oog op gevaar van besmetting gestald is in een afzonderlijk lokaal op den aschstaal te Scheveningen, staan alle eigen paarden in 10 stallen, verdeeld over 4 deels steenen, deels houten gebouwen op den aschstaal aan de Westerstraat. De ligging der ge bouwen en de verdeeling der lokalen maken het toezicht uiterst moeilijk, terwijl ook de hoedanigheid van de meeste aanleiding geeft om hiermede by den te veranderen plaatse- lijken toestand ernstig rekening te houden. In het toezicht wordt voorzien door een stalbaas en een hulpstalbaas, terwijl voor de verzorging aanwezig zijn 9 vaste en 6 reserve-stalknechten, in dag- en nachtploegen verdeeld. Het verplichte slapen in den stal, waartegen terecht allerlei bezwaren bestonden, werd vervangen door waakdienst, afge wisseld en aangevuld met eenigen arbeid aan tuigen. Ter verzekering van een goed toezicht werden controle-uurwerken aangeschaft. De levering der fourage voor het dienstjaar 1907/1908 werd na gehouden aanbesteding in September opgedragen aan de volgende aannemers: G. v. Heijningen te ’s Gravenhage, 470000 K.G. hooi ad f 37,- per 1000 K.G. V. v. Straaten te ’s-Gravenhage, 330000 K.G. haver ad f 82,50 per 1000 K.G. H. J. V. Konynenburg te Groningen, 750 H.L. boonen ad f 7,46 per H.L. J. D. Geurts te Opheusden, 200000 K.G. stroo ad f26,80 per 1000 K.G. De toestand in twee der minst lichte en frissche stallen ('bevattende te zamen 31 paardengaf dezen zomer aanleiding het stroo te vervangen door turfstrooisel, waardoor groote verbetering werd verkregen. Het turfstrooisel werd geleverd VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1118