50 19 Ophaaldienst van Asch en vuilnis. De paardenmest werd bij onderhandsche inschrijving ver kocht voor den tyd van één jaar tegen gemiddeld f 0,08 per paard en per dag voor stroomest en f 0.03 voor turfmest. In het vorige jaar werd betaald voor stroomest f 0.07 per paard en per dag. Het ophalen van asch en vuilnis geschiedt in deze Gemeente gemengd d.w.z. de stoffen worden niet afzonderlijk aan geboden en om den anderen dag; deze wijze van ophalen bevordert in hooge mate een geregelden dienst en heeft een gunstigen invloed op de reinheid der straten. Evenwel blijkt het, dat lang niet door alle ingezeten telkens van de aanwezigheid van den aschwagen geprofiteerd wordt, zoodat de aan voeren op de eerste en laatste dagen toch nog veel verschillen met die in het midden der week. Van de gelegenheid dat, wegens de gewijzigde indeeling der Gemeente, toch verandering moest plaats hebben, werd gebruik gemaakt om dezen dienst opnieuw in te richten en in verband te brengen met den veegdienst. In de eerste plaats werd hierbij rekening gehouden met de noodzakelijkheid om het ophalen vóór den middag te doen afloopenhoewel er naar gestreefd wordt het ophalen op vaste tijden te doen plaats hebben, zoo zyn gebrek aan vol doend materieel eenerzijds en beduidende schommelingen in de hoeveelheden op sommige dagen anderzijds, oorzaak, dat zulks niet in die mate het geval kon zijn als wel in het belang van het publiek, zoowel als van dat van het perso neel gewenscht ware. Ook het vervoer over groote afstanden werkt hierop ongunstig in. Ten einde te voorkomen dat de ingezetenen door het stelsel van om den anderen dag ophalen, bij feestdagen hun afval te lang zouden moeten opzamelen, wordt de dienst van den feestdag steeds op den voorafgaanden namiddag uitgevoerd. Het ophalen door middel van vaartuigen, met het daar mede gepaard gaande gebruik van handwagens, in welke het vuil vooraf werd verzameld, veroorzaakte misstanden, die aanleiding gaven om dit werk op de gewone wijze met paard en wagen te doen uitvoeren,, Slechts in één wijk (met veel hofjes, die moeilijk met een wagen bereikt kunnen worden) werd het vaartuig gehandhaafd. In de elf afdeelingen loopen thans te zamen 57 aschwagensen wel van 4 tot 8 in iedere afdeeling, naar mate van de uitgebreid heid en de dichtheid van bebouwing. In de afdeelingen, waarvan aschstaal het middenpunt vormt, worden des voormiddags plm. 4 vrachten per wagen opgehaald, in verder gelegen 3 VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1120