50 20 Veegdienst. X In den loop van het jaar werd deze dienst mede gewijzigd en in verband gebracht met het ophalen van asch en vuil nis; dit kon eerst geschieden nadat de verzamelplaatsen voor den veegdienst (posten) waren tot stand gekomenwaar dit nog niet het geval was, behielp men zich tijdelijk met de eene of andere gelegenheid. De uitvoering geschiedt thans naar de volgende grond slagen Aangezien in den zomer de veegdienst aanvangt om 6 uur en in de verst verwijderde 2 vrachten, bij welke laatste tevens bespanning met twee paarden noodig is. De aangevoerde hoeveelheden blijken bij het hoofdstuk Beltdienst. Iedere afdeeling is in 2 gelijke deelen verdeeld in welke beurtelings om den anderen dag het vuil opgehaald wordt. De afdeelings-opzichter heeft hierdoor lederen dag evenveel arbeid en heeft zijn wagens in een kort bestek bijeen. Met het uitdragen van asch en vuil uit sommige hofjes tegen een kleine vergoeding van de zijde der eigenaren werd voortgegaan. Tevens geschiedt betaling voor het op halen in straten, die geen Gemeente eigendom zijn. Groote inrichtingen, fabrieken etc., die groote hoeveelheden afval aanbieden of buitengewone eischen stellen, zijn van den gewonen ophaaldienst uitgeslotenvan deze wordt het afval na den middag opgehaald in een geregelden dienst van een of meermalen per week, tegen betaling van een vast bedrag door belanghebbenden. Meer en meer blijkt het noodig de onderscheiding tusschen vuilnis van het huishouden afkomstig en afval van winkels en kleine werkplaatsen te laten vervallen. In den tijd dat het vuil en de asch (als afkomstig van hout en turf) nog mestwaarde hadden, mocht het ter wille van de stof een goeden grond hebben, daaruit alles te weren wat de mest waarde of het gebruik door den landbouw zou kunnen schaden, doch nu de stof toch waardeloos is, is het inconsequent de steenkolenasch van groote huizen kosteloos op te halen om de dikwijls kleinere hoeveelheden afval eener werkplaats alleen in buitengewonen dienst tegen betaling te vervoeren. Bovendien is het moeilijk het een uit het ander te houden waar woningen met bedrpven gecombineerd zijn. Het zal der halve beter zijn' mettertijd een bepaalde hoeveelheid te stellen als grens voor het gebruik maken van den kosteloozen ophaaldienst. Deze grens is noodig om een zooveel mogelijk geregelden gang te verzekeren. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1121