21 50 en met het ophalen van vuilnis eerst kan worden begonnen na 7 uur, wordt deze tijdruimte benut om met alle man schappen, onder toezicht van den opzichter, in iedere afdeeling eenige voorname punten te reinigen. In den winter wordt deze vroegdienst niet uitgevoerd. Na 7 uur wordt een 'deel der manschappen toegevoegd aan de aschwagens, terwijl het andere deel in een kleine ploeg vereenigd blijft. Als regel wordt het vegen des voormiddags in de helften der afdeelingen, waarin asch en vuil worden opgehaald, met dit werk gecombineerd, in dier voege, dat iedere aschwagen vergezeld is van twee manschappen, die telkens vóór het laden der wagens de straten, waarin de aanstaande vracht moet worden geladen, gaan vegen, om bij de komst van den wagen de inmiddels bijgeveegde hoopen in den wagen te laden tegelijk met het ledigen der aschbakken door den voerman. Hierdoor is verkregen, dat de straat terstond na het ophalen van vuilnis in reinen toestand verkeert en ver der. dat het straatvuil ongemerkt vervoerd is. Ten einde het stofmaken bij dit vegen in den zomer tegen te gaan, wordt gedacht aan het bijeenvoegen telkens van 2 aschwagens, voorafgegaan door een sproeiwagen; in den winter is dit, als onnoodig, niet doorgevoerd. In de helften der afdeelingen, waarin geen vuil opgehaald wordt, alsmede in breedere straten en pleinen der andere helften, waarin het ophalen door het vegen te veel zou wor den opgehouden, geschiedt het vegen des voormiddags door een ploeg van pl.m. 5 man, vergezeld van een paarden- wagen om het straatvuil op te laden en, naar gelang van behoefte, van een sproeiwagen. In de buitenwijken is voor namelijk het oog gevestigd op de voornaamste straten, ter wijl in de nauwere binnenstad zooveel mogelijk getracht wordt de helft geheel te vegen. Veegmachines worden aan deze kleine ploegen alleen toe gevoegd in straten, waar het werken met zoodanige werk tuigen in den namiddag niet gewenscht is. Na den middag worden de manschappen ingedeeld in ploegen van 10 a 12 man, die onder voortdurend toezicht van den opzichter werken en die op een handwagen alle gereedschappen, die onder verschillende weersgesteldheden noodig kunnen zjjn, medevoeren; naar gelang van behoefte zijn aan iedere ploeg wagens, veegmachines of sproeiwagens toegevoegd. Vooral aan deze behandeling wordt groote waarde gehecht, daar de voortdurende aanwezigheid van den opzichter een waarborg is voor oordeelkundige behandeling, aanpassen'd aan de omstandigheden. Zoo maakt het medevoeren der be- VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1122