i 50 22 a. c. I f noodigde hulpmiddelen het mogelijk modderige straten af te spuiten, zeer aan verontreiniging blootstaande hoeken te begieten met creolin of carbol, verstopte kolken gangbaar te maken, te gieten op voetpaden, kortom, alles te verrich ten wat do omstandigheden noodig maken. Ook het vegen zelf, ondersteund door de machinès en in verband gebracht met de besproeiing, voldoet op deze wyze meer aan de eischen. Is een zoodanige dagelijksche grondige reiniging der binnen stad dringend noodig, in de buitenwijken hebben alle straten aan die behandeling geen behoefte; daar is de dienst zoo ingericht, dat de hoofdstraten dagelijks, de zijstraten naar behoefte, één-, twee- of driemaal per week op deze wijze behandeld wordenop de overige dagen worden deze straten toch bezocht door een of twee vegers met hand- of paarden- wagen, die werken in verband met de ploeg. Het schoonhouden der geasphalteerde straten staat buiten dit verband. Dit geschiedt in de vroege morgenuren grondig met behulp van den spoelwagen, terwijl daarna door 5 vaste posten tot des avonds 8 uur in het schoonhouden wordt voorzien. Zal het asphalt goed schoongehouden worden, dan is een herhaald met korte tusschenpoozen rondgaan noodig. Met veel succes wordt hierbij gebruikt gemaakt van de nieuw in dienst gestelde veegwagentjes (lutocars), waar mede een belangrijke arbeidsbesparing wordt verkregen, die aan de reinheid ten goede is gekomen. Voor het eerst werd in dezen winter gebruik gemaakt van gezeefd grindzand bij gladheid door vochtigen damp kring, invallend dooiweder, als anderszins. Zoowel ten gevolge van dit strooien, als van het medevoeren van modder van aangrenzende keistraten, moest by sommige weers gesteldheden ook overdag meermalen reiniging met den spoelwagen geschieden. Verder werden straatvegers geplaatst in de Hoogstraat en het Koordeinde, in het Lange Voorhout, en in de Wagen straat ten einde deze verkeerswegen gedurende den geheelen dag een bepaalde mate van reinheid te doen behouden. Aldus worden, behoudens afwijking als gevolg van aller lei oorzaken en invloeden, dagelijks geveegd: minstens 1 maal alle straten in de buitenwijken, geen hoofd verkeerswegen zijnde; vele echter 2 maal; minstens 2 maal alle straten der binnenstad en de hoofdverkeerswegen der buitenwijken zoo mogelijk 3 maal de voornaamste straten der binnen stad, ongerekend tusschentydsche reiniging van drukke punten; terwijl bjj voortduring worden schoongehouden: de asphaltstraten, eenige hoofd verkeerswegen in de binnenstad. VERSLAG OPENBARE REINIGING. b. S 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1123