50 23 Het. is duidelijk dat bovengenoemde regeling nog niet geheel doorgevoerd kon worden, en dat heel wat tijd noodig zal zijn, om het personeel aan de nieuw'e werkwijze te doen gewennen, en om deze aan allerlei plaatselyke gesteldheden en toestanden aan te passen. In dit eerste verslag is het alzoo eigenaardig geacht aan te toonen, op welke wyze en met welke middelen getracht wordt verbetering te krijgen in den toestand onzer straten, die reeds heel wat pennen in beweging deed geraken, en die zelfs aanleiding gaf tot een hoofdartikel in een onzer voor naamste plaatselijke bladen, waarin o.m. onze Gemeente in flguuriyken en werkelyken zin de papierstad genoemd werd. Is het de taak der overheid om te zorgen dat de straten op gezette tijden schoongemaakt worden, aan het publiek is het om te bewerken, dat die althans eenigen tijd rein blijven en niet onnoodig verontreinigd worden. Dit nu laat nog al wat te wenschen over. Groote verbetering wordt dan ook verwacht van een uitbreiding der Algemeene Politie-veror dening ten opzichte van de bepalingen op de Openbare Reinheid. Kon thans door het verstrekken eener eenvoudige dienst- kleeding, die overigens van zoo veelzijdig belang is, het aan zien der werklieden wat meer in overeenstemming gebracht worden met dat der Gemeente, dan zou dit zeker niet nalaten een gunstigen invloed op dezen dienst uit te oefenen. De reeds voor een deel tot stand gekomen posten doen hier onschatbare diensten; ging voorheen veel tijd verloren met het afleggen van lange afstanden, kon wegens gebrek aan bergruimte voor gereedschap zelden op het juiste oogen- blik ingegrepen worden, en moesten zelfs de opzichters 2 a 3 maal daags naar het bureau gaan ten einde daar hun schrijfwerk te verrichten en hun dienst te behandelen, thans gaat dit doelmatiger en met minder omslag. Allerlei bezwa ren, als het medenemen van gereedschap door werklieden naar huis, het behandelen van alle dienstaangelegenheden ten aanhooren van het straatpubliek en vele andere, behooren thans tot het verledene. De nette gebouwtjes worden dan ook op hoogen prys gesteld. Een misstand wordt nog veroorzaakt door het vuil, dat van wege de Haagsche Tramweg Maatschappy uit de rails geveegd en op de straat geworpen wordt zonder eenig ver band met den veegdienst; deze toestand heeft reeds aan leiding gegeven tot het houden van besprekingen, die nog voor het afdrukken van dit verslag geleid hebben tot een gelukkige oplossing; deze werkzaamheden zullen als proef door de Openbare Reiniging worden uitgevoerd tegen ver goeding der kosten. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1124