I J I 24 50 11 met olie en 45 met 56 fe. 4 2 1 1 I' 13169 M2. 1833848 916999 2764016 M2. Het schoonhouden van particuliere erven, brandgangen enz. geschiedt tot dusverre nog niet in geregelden dienst; wel worden die telkens op verzoek tegen betaling schoongemaakt. Geleidelijk werden de rijsbezems vervangen door piasava- bezems met welke beter werk wordt geleverd; tevens werd reeds in meerdere mate gebruik gemaakt van de nieuwe veegmachines. Verbruikt werden in den loop van het jaar: 8426 rijsbezems, 1113 piasavabezems, 24 borstelrollen en 21 gummistrooken. De urinoirs werden tot dusverre steeds gereinigd door 5 werklieden buiten verband met de afdeelingen. Het is evenwel beter geacht ook dit werk afdeelingsgewys te laten verrichten, waardoor spoediger de eerste reiniging geëindigd is, wat van veel belang is met het oog op de verontreiniging gedurende den nacht. In den loop van den dag worden die inrichtingen nog meermalen, naar gelang van behoefte, schoongemaakt. In het geheel zijn aanwezig: 1- persoonsurinoirs, waarvan 47 met en 9 zonder water spoeling of olie, 2- persoonsurinoirs, waarvan waterspoeling, 3- persoons urinoirs met waterspoeling, 4- persoons urinoirs met waterspoeling, 6- persoons urinoir met waterspoeling, 7- persoons urinoir met waterspoeling. Ten aanzien der olie- en torflt-urinoirs, of hoe die nieuwe vindingen meer heeten mogen, zij opgemerkt, dat deze mis schien op de rechte plaats zyn in plaatsen waar geen water leiding bestaat, doch waar deze wel ter beschikking is ver dienen waterleiding-urinoirs de voorkeur, vooral met het oog op het verrichten van handelingen waarvoor deze in richtingen niet bestemd zyn. Ook het stof dat zich aan de met olie behandelde platen vastzet, veroorzaakt een onooglyk aanzien. De hoeveelheden aangevoerd straatvuil blyken by de be handeling van den beltdicnst. Ten einde hiervan gebruik te maken by verschillende in- deelingen en tevens om te dienen als vergelijking met andere steden, werd de gezamenlijke oppervlakte der straten en pleinen, die door dezen dienst worden geveegd, opgemeten. Deze bedraagt van de: asphaltstraten klinker- en keistraten. trottoirs en schelpenpaden Totaal. VERSLAG OPENBARE REINIGING. 56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1125