50 25 50 losse manschappen. 170 150 Hierby worde in acht genomen, dat door de Openbare Reini ging niet geveegd, doch wel gesproeid worden de z.g. buiten wegen, deels grind-, deels klinkerwegen, vvelke eertijds onder houden werden door een aannemer, doch later door de afdeeling Gemeente-Werken in eigen beheer werden schoon gemaakt. De oppervlakte dezer wegen, waartoe onder meer behooren de Oude Scheveningsche Weg, Nieuwe Parklaan, Badhuisweg, Nieuwe Park Witte Brug, Belgische Park, Kranenburgerweg enz. bedraagt te zamen 250000 M2., zoodat de geheele oppervlakte kan gesteld worden op 3000000 M2. Deze oppervlakte bedroeg in 1906: voor Amsterdam 3520000 M2. Rotterdam. 2916935 waaruit blijkt, dat in deze Gemeente door hare ruime bebou wing een naar verhouding van het aantal inwoners veel grootere oppervlakte te reinigen is, die natuurlijk van invloed is op de uitgaven. Aangezien hieromtrent vroeger geen gegevens verzameld werden en ook de kosten van den veegdienst niet afzonder lijk geadministreerd werden, kan met de kosten per M2 in andere steden niet in vergelijking getreden worden. Sneeuwruiming. Het voorjaar 1907 kenmerkte zich door tamelijk veel sneeuw. Ruiming van sneeuw had plaats op: 6 Februari met 11 23 Het loon bedroeg f 0,16 per uur. Aan arbeidsloon voor losse werklieden en voor vervoer door particuliere vrachtrijders werd betaald f 645,92. De nog spoedig bestelde sneeuwploegen kwamen te laat aan en deden geen dienst. Wegens gebrek aan behoorlijke gelegenheid om den dienst van uit verschillende punten der stad tegelijk stelselmatig te doen aanvangen, moest zulks van uit de Brouwersgracht geschieden, welke omstandigheid, alsmede de moeite om losse werklieden op het verlangde oogenblik te bekomen, een spoedige ruiming zeer in den weg stond. Om deze reden kwam een nieuwe regeling tot stand, waar mede het mogelijk is-spoediger in de ruiming te voorzien, nadat de nieuwe posten zullen zyn ingericht. Deze regeling komt in het kort op het volgende neer. In November werden losse werklieden by advertentie en kennisgeving aan de Arbeidsbeurs opgeroepen om zich bij VERSLAG OPENBAKE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1126