50 26 de Arbeidsbeurs te voorzien van een inscbryvingsbewijs, teneinde zich daarmede op bepaalde dagen aan te melden op het Bureau der Openbare Reiniging tot het verkrijgen van een zoogenaamde sneeuwkaart. Jongens en invaliden waren hiervan uitgesloten. Deze kaart vermeldt het nummer en den naam van den houder, eenige algemeene bepa lingen, en de aanwijzing van de post, waar de houder zich bij sneeuwval, hetzij des morgens om 6'/2 uur, hetzij des namiddags om 1 uur heeft aan te melden. Bij de uitgifte der kaarten wordt zooveel mogelijk ver band gehouden tusschen de woonplaats en de aanwyzing van de post. Nadere oproeping geschiedt niet; aanmelding geschiedt uit eigen beweging. In het geheel werden voor de elf posten 834 kaarten uitge geven. Als loon was bepaald 20 cent, per uur. Moet dus sneeuw geruimd worden, dan vindt de opzichter op twee tijdstippen per dag de losse werklieden aan zijn post. Hebben zich meer werklieden aangemeld dan noodig is een vast aantal kan niet gesteld worden in verband met de ver schillende omstandigheden, waaronder de sneeuw valt; ook komen lang niet alle houders van kaarten op dan geschiedt de aanneming op volgnummer, terwijl de overgeblevenen den volgenden dag in aanmerking komen, door dan met het nummer, volgende op het laatst uitgegeven nummer van den vorigen dag, aan te vangen. Deze werklieden worden nu ingedeeld in ploegen van 5 of een veelvoud daarvan en in te voren aangewezen secties werkzaam gesteld; aan het hoofd der ploegen worden vaste werklieden geplaatst, die een toelage ontvangen, indien zy hun taak tot tevredenheid volbrengen. De algemeene regelen, bij dit werk in acht te nemen, zyn in een beknopt drukwerkje vastgelegd. Is het werk tegen den avond geëindigd, dan geeft de voor werker, nadat het gereedschap is ingeleverd, aan iederen lossen werkman van zyn ploeg een loonbriefje, dat aan eerst genoemde reeds in den loop van den middag door zijn op zichter is verstrekt; deze briefjes vermelden den naam of het nummer van den lossen werkman, het aantal uren, en is geteekend door opzichter en voorwerker. Met dit briefje ontvangt de werkman den zelfden avond daarop het verdiende loon. Het vervoer der sneeuw geschiedt met eigen materiëel, zoo noodig geholpen door particuliere vrachtrijders. Niets is evenwel moeielyker dan te voren een dienstrege ling te maken voor sneeuwruiming, aangezien hierop zoo veel verschillende omstandigheden inwerken en in zoodanig geval ook aan de overige werkzaamheden buitengewone eischen gesteld worden. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1127