50 27 Sproeien Uitgezonderd het Haagsche bosch, dat van Rijkswege onder houden wordt, worden alle straten en wegen ook de zoo genaamde buitenwegen en de Scheveningsche Boschjes door dezen dienst besproeid. Behoudens eenige uitzonderingen geschiedt de besproeiing met 33 sproeiwagens, voorzien van Millners patent sproei apparaten. Enkele straten, die zeer aan de zon zyn blootgesteld, en verder die verhoogde schelppaden, waar de ligging der brand kranen zulks toelaat, worden uit de hand besproeid door middel van slangen. Het sproeiseizoen ving aan 26 Maart en duurde tot 1 October. Gesproeid werd met geheele of gedeeltelijke kracht op 103 dagen,waaronder 17 Zondagen. Desproeidienst op Zon- en feest dagen vangt aan des morgens om 6 uur in verband met den veegdienst en wordt na afloop van dezen om 9 uur voort gezet tot des namiddags plm. 2 uur. By zeer warme weersgesteldheid werden enkele stoffige punten na 2 uur nog tot 6 uur besproeid. Ongerekend het teeren van sommige wegen door de afdee- ling Gemeente-Werken werden dezen zomer de reeds vroeger genomen proeven met stof bestrijdingsmiddelen niet voortgezet. Was dit eensdeels het gevolg van de ongestadige weersgesteld heid, anderdeels bestond hiertoe niet veel aanleiding meer, daar inmiddels gebleken is, dat het resultaat, verkregen by de toepassing van bedoelde middelen op kei- en klinkerstraten, die dagelfjks geveegd moeten worden, van zeer korten duur is en niet opweegt tegen de kosten. Bovendien hadden vroegere proefnemingen zoodanige klachten van de ingezetenen tenge volge, dat het middel erger werd genoemd dan de kwaal. Het stofvry houden der straten zal derhalve gezocht moeten worden in andere richting en wel: Inmiddels is in het najaar van 1907 aan sneeuwruiming geen behoeft® gebleken, zoodat ook een in overleg met de afdeeling Gemeente Werken voorgenomen proef om sneeuw in de riolen te storten, niet is uitgevoerd. Na aanschaffing van nog twee sneeuwploegen bestaat thans de beschikking over dezer werktuigen, waarmede op snelle wijze de sneeuw over groote oppervlakte ter zijde geschoven wordt evenals bij de veegmachines. Het strooien van zand geschiedt naar behoefte. Ten einde by plotseling invallende gladheid terstond in het strooien te kunnen voorzien, zyn op 121 punten in de stad zandkisten geplaatst. VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1128