s t F 28 50 I Verzameling van Faecaliën. fik. s le. in de wijze van bestraten en in de hoedanigheid van van het te verwerken materiaal, en 2e. in een meer intensieve reiniging. Wanneer in acht genomen wordt, dat een slechte bestrating onvermijdelijk bij nat weder een modderige, bij droog weder een stoffige straat geeft, waaraan, om den hinder nog zoo veel mogelijk tot de kleinste afmetingen terug te brengen, zonder voldoening meer arbeid moet worden besteed, dan is het begrijpelijk, dat iedere verbetering aan de bestrating met ingenomenheid wordt gade geslagen. Van veel belang is de medewerking, die van de zyde der Gemeente Werken reeds werd toegezegd, ten opzichte van het herstellen van kleine gebreken aan straten, kolken enz., waarop dezerzijds de aandacht zoude zijn gevestigd. A. Het ledigen van beerputten. Het ledigen der beerputten geschiedt, deels gedurende den namiddag, deels in den avond tusschen 8 en 11 uur en voor zoover de aard der stof zulks toelaat, langs pneumatischen weg. Op deze wijze werden in den loop van het jaar geledigd 1259 beerputten, uitleverende tezamen 1330 tenders a 1300 liter. Van 34 putten moest de stof uitgestoken worden met handgereedschap. Voor de lediging van putten, die op grooten afstand van den aschstaal gelegen zijn, wordt gebruik gemaakt van vaartuigen in welke de tenders worden overgelost. Aangezien het evenwel hoe langer hoe moeielyker werd voor deze vaartuigen, die slechts met losse houten luiken gedekt waren, een geschikte ligplaats te vinden wegens den stank, dien zij verspreidden, werden zij voorzien van een vast dek, waarin een luik met watersluiting, zoodat thans weinig van de aanwezigheid van zoodanig vaartuig gemerkt wordt. De lediging der beerputten geschiedt tegen betaling door belanghebbenden. In het geheel werd hiervoor ontvangen f 7095.50. B. Tonnenstelsel. Hoewel in deze Gemeente de afvoer der faecaliën volgens het spoelstelsel geschiedt, is er vooral in het oude deel der stad en in Scheveningen nog een aanzienlyk aantal woningen, waar de faecaliënafvoer om verschillende redenen door middel van het tonnenstelsel moet plaats hebben. Zelfs zjjn er in Scheveningen nog een aantal woningen, die geen privaat bezitten en van welke de faecaliën tegelyk met de asch worden opgeladen. By de voorgenomen wyziging in het ophalen van asch en vuilnis, die op het einde van dit jaar te Scheveningen j VERSLAG OPENBARE REINIGING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 1129