112 Wandelplaatsen en Plantsoenen. 2°. Het onderhoud van de wandelplaatsen en plantsoenen werd evenals vorige jaren in eigen beheer uitgevoerd. overgeteerd: bovendien werd de Raamweg bijna geheel geteerd. Op de Noordelijke helft van den Cremer weg is door het losrijden van de teerlaag ten tweede male her stelling noodig geweest, doch de Zuidelijke helft, als mede het geteerde vak op den Dwarsweg, öleef in be hoorlijken staat. De teerlaag op den Van Stolkweg was in den loop van den zomer grootendeels afgesleten; op den Raamweg was na vier weken de teerlaag en het rijslag grootendeels verdwenen, tengevolge van ongun stige weersgesteldheid en het drukke verkeer. De natte weersgesteldheid liet het overteren van deze wegen niet toe; in het najaar is de Raamweg opnieuw begrind. Voorts werden ter voorkoming van stof de schelpen paden op het Spui tweemaal geteerd, hetgeen aan het doel beantwoordde. Ter bestrijding van de in den winter van 19061907 geheerscht hebbende werkloosheid werden de volgende werken uitgevoerd 1°. door een deel van het houtgewas op het terrein nabij Sint-Hubert zijn twee wandelwegen gemaakt, terwijl het bestaande voetpad van den Waalsdorpschen Weg af verbreed en verbeterd is; 2°. door de duingronden tusschen den Pompstations- weg en het Belgische Park werd de zandbaan voor een 20 M. breeden weg gemaakt; 3°. van de Beeklaan af over de hoeve „Kranenburg” aan. de Z.Westzijde van het Afvoerkanaal werd naai de beplanting in „Houtrust”, in de Westduinen een begrinte rijweg en daarlangs een beschelpt voetpad gemaakt. Voor het maken van het gedeelte van dezen weg, vallende op de hoeve „Kranenburg” was de vergunning van den eigenaar van deze hoeve (Mr. A. E. II. Goekoop) noodig, welke vergunning w-elwillend werd verleend en bij Raadsbesluit van 4 Februari 1907 werd aanvaard.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 112